HEMŞİRELERDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Gülşah Gürol Arslan, Yurdanur Demir, İsmet Eşer, Leyla Khorshid
3.438 2.488

Öz


ÖZET
Bu çalışma, hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimlerini ve bu eğilimi etkileyen etmenlerin
incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler, katılanların sosyo-demografik
özelliklerini içeren bilgi formu ve California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği kullanılarak
toplanmıştır.
Hemşirelerin çalıştıkları birimlere göre ölçek toplam puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamasına karşın (p>0.05), cerrahi kliniklerde çalışan
hemşirelerin ölçek toplam puan ortalamasının, açık fikirlilik ve sistematik alt ölçek puan
ortalamalarının daha yüksek olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır
(p<0.05). Hemşirelerin deneyim süresine, kurum dışı bilimsel faaliyetlere katılma durumlarına
göre açık fikirlilik alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu
belirlenmiştir (p<0.05).
Sonuç olarak, hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşük düzeyde olduğu
belirlenmiştir. Hemşirelerin eleştirel düşünmelerine fırsat sağlayacak hem kurumsal hem de
kurum dışı eğitim etkinliklerinin geliştirilmesi ve hemşirelerin katılımları desteklenerek eleştirel
bakış açısı kazanmalarının sağlanması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme, hemşirelik, eleştirel düşünme eğilimi.

 

ABSTRACT
Examining The Factors Affecting The Disposition To Critical Thinking in Nurses
This study has been carried out descriptively to examine the nurses’ critical thinking
disposition and the factors affecting them. Data were collected by using the Information Form
containing the sociodemographic characteristics of those who participated and the California
Critical Thinking Predisposition Scale.
Although according to nurses’ work units a statistically significant difference was not
detected between nurses’ total mean scores (p<0.05), nurses’ total mean scores, the openmindedness
and systematic subscale mean scores were higher in nurses working in surgery units
and this difference was statistically significant (p<0.05). According to nurses’ years of experience
and their involvement status in the extra-organization scientific events a statistically significant
difference was established between open-mindedness subscale mean scores (p<0.05).
Consequently, nurses’ critical thinking disposition scores were found lower. Developing
both intra and extra-organizational training activities that will provide nurses opportunity to
critical thinking and enabling them to gain a critical perspective by supporting their participation
are recommended.

Keywords: Critical thinking, nursing, critical thinking disposition.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.