DOĞUM SONRASI EBEVEYNLİK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ

Hüsniye Çalışır, Zekiye Karaçam, Fatma Arife Akgül, Döndü Arslan Kurnaz
3.287 1.226

Öz


ÖZET
Araştırmanın amacı, Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği’ni Türk toplumuna
kazandırarak, Türkçe Formu’nun geçerliği ve güvenirliğini yapmaktır. Metodolojik olarak
gerçekleştirilen bu çalışmanın verileri 29.09.2005 ve 25.03.2006 tarihleri arasında toplanmıştır.
Araştırmaya olasılıksız örnekleme yöntemi ile 71 kadın alınmıştır. Veriler, kadınları tanıtıcı
bilgilerin yer aldığı soru formu ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği ile toplanmıştır.
Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği’nin madde analizinde, %27’lik grup
ortalamalarının karşılaştırılması ile alt-üst madde ayırt edicilik gücünün kestirilmesi yöntemi
kullanılmış ve ikinci maddenin ayırt edicilik gücünün yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin
güvenirliği, grup içi korelasyon katsayıları ve Kuder-Richardson yöntemi ile belirlenmiş;
gözlemciler arası tutarlılık katsayısının toplam puan için 0.97 olduğu ve maddelerin her biri için
0.88 ile 0.97 arasında değiştiği ve güvenirlik katsayı-larının 0.80-0.83 arasında olduğu
bulunmuştur. Ölçeğin geçerliği (uyum geçerliği) Pearson Korelasyon katsayıları hesaplanarak
incelenmiş ve gözlemciler arası toplam puan korelasyonla-rının 0.85 ile 0.93 arasında değiştiği ve
istatistiksel olarak önemli (p<0.001) olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, Doğum Sonrası Ebeveynlik
Davranışı Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun güvenirlik ve geçerliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Ebeveynlik Davranışı Ölçeği, geçerlik, güvenirlik, anne-bebek etkileşimi

 

ABSTRACT
Validity and Reliability of The Turkish Version of The Postpartum Parenting Behavior
Scale
The purpose of this research was to acquire and test the reliability and validity of the
Turkish version of the Postpartum Parenting Behavior Scale. This research was methodological
type. Data were collected between 29.09.2005 and 25.03.2006, using a nonprobability sampling
method, 71 women were taken into the research sample. Data were collected using a
questionnaire to obtain the women's descriptive information and the Turkish Version of the
Postpartum Parenting Behavior Scale.
The Turkish Postpartum Parenting Behavior item analysis was conducted by comparing
the upper-lower 27% group means with the item discriminant power prediction method and the
second item was found inadequate for discrimination. The tool's reliability was determined using
internal group correlation coefficients and the Kuder-Richardson method: the consistency
coefficient between observers for the total score was 0.97 and for each item varied between 0.88
and 0.97 and reliability coefficients between 0.80-0.83 was found.

The tool's validity (convergent validity) was examined by calculating the pearson correlation
coefficients and the correlations for the total score between observers varied between 0.85-0.93
which was found to be statistically significant (p<0.001).
This study showed that the reliability and validity of the Turkish version of the Postpartum Parenting Behavior Scale is at an acceptable level.

Keywords: Postpartum Parenting Behavior Scale, validity, reliability, mother-child interaction

 


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.