İNFERTİL ÇİFTLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Emre Yanıkkerem, Oya Kavlak, Ümran Sevil
3.207 5.244

Öz


ÖZET
İnfertilite, yüksek prevelansta görülmesi ve infertil çiftlerin yaşadığı problemler nedeniyle
ülkemiz ve diğer gelişmekte olan ülkeler için önemli bir halk sağlığı problemidir. İnfertilite
evlilikte boşanmalara yol açabilen sorunlara neden olabilmektedir. Kadınlar sık olarak infertil
olmaktan utanç duymaktadırlar. Çocuk sahibi olamama psikolojik rahatsızlıklara da yol
açmaktadır. Birçok infertil çift yardımcı üreme tekniklerine başvurmaktadır. Yardımcı üreme
teknikleri ile doğan birçok çocuk normal olmasına rağmen, olumsuz gebelik sonuçları riskinde
artış bulunmaktadır. Yardımcı üreme teknikleri sonucu doğan bebeklerin %30’undan fazlası ikiz
ya da çoklu gebelik(üçüz veya daha fazla) ve yarıdan fazlasında çoklu gebelik sonucu pramatürite
komplikasyonları bulunmaktadır. Bu makale, infertil çiftlerin yaşadıkları sorunları sosyo-kültürel,
psiko-sosyal, ekonomik, biyolojik ve etik açıdan tanımlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: infertilite, infertil çiftler, yardımcı üreme teknikleri

ABSTRACT
Infertile Couple’s Problems and Nursing Aproach
Infertility is of public health importance in our country and many other developing
nations because of its high prevalence and especially infertile couple’s problems. Infertility causes
marital disharmony, which often leads to divorce. Women are often blamed for the infertility.
Involuntary childlessness leads to with high levels of psychological distress. Many infertile couple
applied to assisted reproductive technology. Although the majority of assisted reproductive
technology children are normal, there are concerns about the increased risk for adverse
pregnancy outcomes. More than 30% of ART pregnancies are twins or higher-order multiple
gestations (triplets or greater) and more than one half of all ART neonates are the products of
multifetal gestations, with an attendant increase in prematurity complications. This article is
aimed to identify infertile couple problems the aspect of socio-culturel, psycho-social, economic,
sexual, biologic and ethical.

Keywords: Infertility, infertile couples, assisted reproductive technology


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.