BAKIM VERME YÜKÜ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

Fadime Hatice İnci, Müyesser Erdem
9.014 6.446

Öz


ÖZET
Amaç: Bu araştırma, yaşlıya bakım verenlerin yaşadığı güçlüğü değerlendirmek üzere
geliştirilen “Bakım Verme Yükü” Ölçeği’ni (Burden Interview) Türkçe’ye uyarlamak, geçerlilik ve
güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır.
Gereç ve yöntem: Bu araştırma metodolojik olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini
Denizli İli 9, 12 ve 21 nolu sağlık ocağı bölgelerinde yaşayan yaşlıya bakım veren 220 birey
oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu ve
Bakım Verme Yükü Ölçeği (Burden Interview) kullanılmıştır.
Bulgular: Bakım Verme Yükü Ölçeğinin yapılan faktör analizi sonucunda tek boyutlu
olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Ortalama puanı 20.37±16.54 olan ölçeğin iç tutarlılık
katsayısının 0.95 olduğu, madde toplam korelasyon katsayılarının orta, güçlü ve çok güçlü
düzeyde değerler (0.43-0.85) aldığı, test-tekrar test değişmezlik katsayısının 0.90 olduğu
saptanmıştır.
Sonuç: Tek boyutlu kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülen ölçeğin Türk toplumu
için geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yüksek olduğuna karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakım verme, bakım verme yükü ölçeği, güvenilirlik, geçerlilik.

ABSTRACT
Validity and Reliability of The Burden Interview and İts Adaptation to Turkish
Aims: This research was conducted for the purpose of adapting for Turkish the "Burden
Interview," which was developed to evaluate the difficulty experienced in caring for the elderly,
and to evaluate its validity and reliability.
Material and Methods: This research implemented as methodological. The research
sample was 220 of these individuals who were caregivers for an elderly person in the
neighborhoods covered by Primary Health Care Centre Numbers 9, 12, and 21 in Denizli city.
The data were collected using a questionnaire developed by the researcher and the Burden
Interview.
Results: As a result of factor analysis of the Burden Interview it was determined that it
could be used as a unidimensional tool. The mean was 20.37+16.54 and the tool's internal
consistency coefficient was 0.95, the item total correlation coefficients were values at the average,
strong and very strong levels (0.43-0.83), and the test-retest stability coefficient was 0.90.
Conclusion: In conclusion it was determined that the Turkish version of the tool can be
used as a unidimensional tool and has high validity and reliability.

Keywords: Care giving, burden ınterview, reliability, validity


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.