BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA 11-14 YAŞ ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERDE OBESİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN ETMENLER

Sibel Serap Ceylan, Türkan Turan
2.714 1.664

Öz


ÖZET
Bu çalışma bir ilköğretim okuluna devam eden 11-14 yaş grubunda olan öğrencilerde
obesite sıklığını ve etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak yapılan
araştırmanın örneklemi 11-14 yaş grubu, verilerin toplandığı günlerde okulda bulunan, çalışmaya
katılmaya istekli 375 öğrenciden oluşmuştur. Mart-Mayıs 2005 tarihleri arasında yürütülen
çalışmanın verileri anket formu, boy ve kilo ölçümleri ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 10.0
paket programında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ve ki-kare testleri ile yapılmıştır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 12.4±1.1 olup, %48.3’ünün kız,
%51.7’sinin erkektir. Öğrencilerin obesite oranı %13.3 bulunmuştur. Obez olma ile ailede obesite
öyküsü ve fiziksel aktivite yapma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p<0.05). Öğrencilerin yaş, cinsiyet ve beslenme alışkanlıkları ile obez olma durumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak öğrencilerde saptanan
obesite sıklığı azımsanmayacak düzeydedir. Çocukluk döneminde obesite gelişimi ile ilişkili
olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi ve tedbirlerin bu doğrultuda alınması obesite gelişimini
engellemenin en kısa yolu olarak görülmektedir

Anahtar Kelimeler: Obesite, okul sağlığı, Beden Kitle İndeksi

ABSTRACT
Obesity Prevelance and Influencing Factors in A Primary School Students Who were
11-14 Years Old
This study was conducted to the determine of frequency and factors influencing obesity in
11-14 year old students. The descriptive study of sample was composed of 375 students who were
between the ages of 11-14 years and who agreed to participate in the study. The research sample
Data were collected between March and May 2005 using a questionnaire developed by the
researchers and measurement weight and length. The data were analyzed with test of number,
percentage, chi-square, std. deviation and mean at SPSS 10.0 packet program
The mean age of the participating students was 12.4±1.1 years, 48.3% were female and
51.7% were male. Obesity prevelance of student’s is found as 13.3%. There is significant
difference between obesity and story of family obesity, physical activity (p<0.05). There is no
significant difference between age, sex, nutriotion habits and frequency of obesity (p>0.05). As a
result obesity which is determined at students, does not consider. The easiest way to prevent
obesity is to take appropriate precautions according to its predisposing factors.

Keywords: Obesity, school health, Body Mass Index


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.