İŞİTME ENGELLİ ADÖLESANLARIN BENLİK KAVRAMI VE DEPRESYON BELİRTİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatma Yılmaz, Duygu Arıkan
2.408 1.352

Öz


ÖZET
Bu araştırma işitme engelli adölesanların benlik kavramı ve depresyon belirti düzeyleri
arasındaki ilişkiyi incelemek ve sosyo demografik özelliklerle karşılaştırmak amacıyla tanımlayıcı
ve ilişki arayıcı nitelikte planlanmış ve yapılmıştır.
Araştırma 5 Ocak- 29 Şubat 2004 tarihleri arasında Trabzon ili İşitme Engelliler Çok
Programlı Lisesinde 1, 2 ve 3. sınıflardaki 100 işitme engelli adölesan üzerinde yürütülmüştür.15
yaşın üzerinde olan tüm öğrenciler çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma verilerinin
toplanmasında sosyo demografik soruları içeren anket formu, Piers-Harris Benlik Kavramı ölçeği
( PHBKÖ ) ve Beck Depresyon ölçeğinin ( BDÖ ) Türkçe’ye uyarlanmış formu kullanılmıştır.
İiştme engelli adölesanların benlik saygılarının orta( 49.34±10.34), depresyon
belirtilerinin ise hafif (12.51±1.66) düzeyde olduğu saptanmıştır. Benlik saygısı ve depresyon
belirti düzeyleri arasında ilişki olmadığı( r=0.65, p>0.05) belirlenmiştir. İşitme engelli
adölesanların yaşları ve eğitim düzeyleri arttıkça benlik kavramlarının artığı, depresyon belirti
düzeylerinin azaldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, depresyon, benlik kavramı, işitme engeli

 

ABSTRACT
The Relation between the Self-Concept and the Levels Symptom of Depression in
Adolescents with Hearing Impaired
This research was planned and carried out as descriptive and correlational for in order
to investigate the relation between the self-concept and depression levels of adolescents with
hearing impaired and to compare it with socio-demographic characteristics.
The research was conducted on 100 adolescents with hearing impaired the first, second
and third classes in Multi-Program High School for the hearing impaired in Trabzon province.
The data were collected during 5 January- 29 February 2004. 15age and over were involved in
this study. Data-collection included the use of a questionnaire form asking for the sociodemographic
characteristics of these hearing-impaired adolescents and of their parents, the Piers-
Harris children’s self-concept scale (PHBKÖ) and the Beck Depression Inventory (BDÖ). It was
determined that while self concept of the hearing impaired adolescents are medium (49.34±10.34),
their depressive symptom levels are low (12.51±11.66). And also it was found out that there was
no relation between self- concept and depressive symptom levels (r =-0. 065 p>0.05). It was
seen that as the age and educational levels of adolescents increase, so do their self concepts but
their depressive symptom levels decrease.

Keywords: Adolescent, depression, self-concept, hearing ımpaired


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.