HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİKTE ENFEKSİYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Sibel Öztürk, Gülçin Avşar, Nilay Yağcı, Serap Taşcı
2.342 1.301

Öz


ÖZET
Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda
enfeksiyondan korunmaya yönelik davranışlarını belirlemek amacı ile planlanmıştır.
Araştırma 2-12 Nisan tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
öğrencileriyle yapılmıştır. Tüm öğrencilerin (331) araştırma kapsamına alınması hedeflenmiş
fakat verilerin toplandığı tarihlerde bazı öğrencilere ulaşılamadığından 260 öğrenci araştırmanın
örneklem grubunu oluşturmuştur.
Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin bulaşıcı hastalığı olan bireylerden korunmaya
yönelik önlemler alma konusunda sınıflar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş
olup (p=0.001) dördüncü sınıf öğrencilerinin en yüksek oranda eldiven kullandığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin enfeksiyondan korunmaya yönelik eğitim düzeyi arttıkça daha fazla korunma
davranışları gösterdiklerinden birinci sınıftan başlayarak öğrencileri enfeksiyonlardan korunma
konusunda daha fazla bilgi verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, enfeksiyondan korunma, klinik uygulamaları

 

ABSTRACT
The Determination of Behaviors of School of Nursing Students Related to Avoidance
From Infection in Clinic
This research, descriptive one, is planned to determine the behaviors of Nursing Higher
School students towards the avoidance from infection in clinical practices.
The study was carried out with the students of Ataturk University Nursing Higher School
students between the dates 2nd and 12th April. All the students (331) are aimed to be included in
the study content but as some of the students were not reached at the date of study data collection,
the sampling group of the study consisted of 260 students.
The difference among classrooms about Nursing Higher School students’ measurements
so as to avoid from the individuals with contagious disease, was found statistically significant
(p=0.001) . It was found out that the rate is the highest among fourth class students in using
gloves. As the students show more protection behavior as their education level in avoiding from
the infection increases, from the onset of the first class, more information should be given to
students about the avoidance from infections.

Keywords: Nursing school students, avoidance from infection, clinical application


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.