BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Neslihan Güneş, Besti Üstün
4.158 849

Öz


ÖZET
Bu çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini ve
etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.
Bir üniversite hastanesinde çalışan 148 hemşire örnekleme alınmıştır. Araştırmada
kişisel bilgi formu, stresörleri belirlemeye yönelik bir form ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ)
kullanılmıştır.
Hemşirelerin en çok stresör olarak gördüğü durumların; çalışan sayısının yetersiz
olması, çalışma hayatının sosyal hayatı olumsuz etkilemesi, ödüllendirmenin yetersiz olması, öfkeli
ve sürekli istekte bulunan hastaya yaklaşımda zorlanma olduğu belirlenmiştir. Demografik
değişkenlere göre hemşirelerin yaş, medeni durumun tükenmişliği etkilemediği, eğitim düzeyi
yükseldikçe duygusal tükenmenin azaldığı, çalışma yılı arttıkça duygusal tükenmenin arttığı,
kişisel başarının azaldığı, ayda ortalama 5-7 arası nöbet tutanların daha fazla duygusal tükenme
yaşadığı, sözleşmeli hemşirelerin kadrolulara göre daha az duygusal tükenme yaşadığı ve kişisel
başarılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan sonuçlarına göre hemşire sayısını
artıracak önlemler alınması, hemşirelere uygun ödüllendirmenin sağlanması, hastalarla
başedebilmelerini güçlendirecek eğitimlerin düzenlenmesi, tükenmişlik düzeylerinin ve
nedenlerinin tanılanması, başetme ve sosyal destek gruplarının düzenlenmesi önerildi.

Anahtar Sözcükler: Tükenmişlik, hemşirelik, işyeri stresörleri

 

ABSTRACT
Determining The Level of Burnout in Nurses Working at A University Hospital and
Affecting Factors
This study was carried out to examine the level of burnout in nurses working at a
university hospital and to explore the causative factors leading to burnout.
A group of 148 nurses working at a university hospital were taken as a sampling. The
study made use of a personal information form, a form designed to determine stressors and the
Maslach Burnout Inventory (MBI).
It was established that nurses identified the following stressors as having the strongest
effect: inadequacy in staff numbers; the negative impact of work on social life; inadequacy of
reward systems; difficulties in handling angry and demanding patients. In terms of demographic
characteristics, the following were seen: that the age and marital status of nurses did not have an
influence on burnout; as education levels increased, emotional burnout points decreased; as
seniority increased, so did emotional burnout, diminishing personal achievement; nurses who
were on extra shift duty 5-7 times on average in a month experienced more emotional burnout;
nurses working on contract experienced less emotional burnout than their permanent staff
counterparts and had higher achievement levels.The results of the study led to the following
recommendations: measures should be taken to increase the number of nurses on staff; a suitable
system of rewards should be adopted; training should address reinforcing nurses’ skills in coping
with patients; burnout levels and the causes of burnout should be identified; coping and social
support groups should be organized.

Keywords: Burnout, nursing, workplace stressors


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.