EBELİK VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL-HASTANE İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

İlkay Kayacan Keser, Meryem Çalışkan, Tuba Zeynep Keskin, Esra Gördebil
2.538 968

Öz


ÖZET
Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın amacı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık
Yüksekokulunda öğrenim gören Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin okul-hastane
işbirliğine(OHİ) ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2. , 3. ve 4. sınıf 480
öğrenciden, araştırmaya katılmayı kabul eden 335 öğrenci oluşturmuştur. Dört ana başlık altında
toplam 14 soruluk anket uygulanmış olup, SPSS-11 programında, iki oran arasındaki farkın
anlamlılık testi ve ki-kare önemlilik testi kullanılarak veriler değerlendirilmiştir.
Çalışmanın sonucunda, öğrenciler OHİ ile yapılan klinik uygulamaların öğrenilenleri
pekiştirdiğini (%60.9), mesleğe adaptasyonu kolaylaştırdığını (%22.2), OHİ’nin, çalışan
ebe/hemşirelerin iş yükünü azalttığını (%32.6), kendilerini geliştirmeyi sağladığını (%15.6),
beklendik düzeydeki OHİ sayesinde yeni gelişmelerin mesleğe aktarılarak mesleki gelişimin
sağlanacağını (%15.6) ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, daha çok vaka ile çalışılabilecek
(%42.3), ekip iletişiminin iyi olduğu (%30.5), fiziksel ihtiyaçların karşılanabileceği (%18.3)
alanlarda uygulama yapmak istediklerini belirtmişlerdir.
Sonuç olarak; OHİ’nin sağlandığı kurumlarda yapılan uygulamanın ebelik/hemşirelik
eğitiminin kalitesi ve mesleki gelişimin sağlanması açısından önemli olduğu görülmektedir. Bu
doğrultuda OHİ’yi güçlendirecek parametrelerle ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçların
eğitim sürecinde kullanılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Ebelik-Hemşirelik eğitimi, okul-hastane işbirliği

 

ABSTRACT

Determination of opinions of Midwifery and Nursing Students on the School-Hospital Collaboration The aim of the present study was to determine the opinions of midwifery and nursing students who have been attending to Antalya Health School, Akdeniz University, on the school hospital collaboration (SHC). Totally, of four hundred and eighty students, 335 were participated to this study and responded the questionnaire form which consist of fourteen questions underlined four main titles. The data were appraised using SPSS-11 version, and tested with chi square test and results were compared with literature. Students who participated to this study emphasized; clinical applications that were done by SHC stiffened the theorethical knowledges (60.9%), provided easiness to the profession adaption (22.2%), SHC decreased the dense in the service for midwifery/nursings (32.6%), updated to themselves (15.6%). Also, students noticed that they would like to practice with muchcanes (42.3%) in a good team communication (30.5%), and in suitable physical conditions(18.3%) in the hospital. Our results suggest that SHC in midwifery/nursing education should be provided for the
quality of the professional education and adaptation. In conclusion, the parameters that will
support the SHC should be investigated and, their results should be applied in both school
curriculums and hospital services.

Keywords: Midwifery/Nursing education, school-hospital collaboration


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.