GEBELİK YAŞININ GEBELİKTE YAŞANAN FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERE ETKİSİ

Belgin Babadağlı
2.568 1.714

Öz


ÖZET
Gebe kadın prenatal dönem boyunca bazı fizyolojik ve psikolojik değişikliklere maruz
kalmaktadır. Araştırmanın amacı gebelikte yaş faktörünün bu fizyolojik ve psikolojik değişiklere
olan etkisini belirlemektir. Araştırma Mart 2003 tarihinde 8 ay boyunca kliniğe başvuran
adölesan (15-18 yaş) erişkin (19-34 yaş) ve ileri yaş (35 yaş ve üstü) gebelerin tümü alınarak, her
gruptan n= 50 kişi olmak üzere toplam n= 150 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma
karşılaştırmalı tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Bulgularda yorgunluk, sık idrara çıkma ve
solunum sıkıntısı yaşamada yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlılık olduğu ortaya
çıkmıştır (p<0.05). Araştırmanın sonucunda, gebelerin gerek fizyolojik ve gerekse psikolojik
değişiklerde, yaşın önemli bir faktör olmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan gebelik, ileri yaş gebeliği, gebelikte fizyolojik değişiklikler,
gebelikte psikolojik değişiklikler

 

ABSTRACT
The Effect of the Age Factor in Pregnancy by Physiological and Psychological
Differences
Physiological and psychological differences is experienced during the prenatal period by
the pregnant woman. The purpose of this study is to determine the effect of the age factor in
pregnancy by this physiological and psychological differences. The study is performed at march
2003 and during 8 month were entered n=50 adolescence pregnant women (15-18 age), n=50
mature pregnant women (19-34 age) and n=50 late age pregnant (35 and over age). Type of the
research is planed and performed as comperative and definitional work. There were statistically
significant relation between the age group pregnants about tiredness, dyspnea and frequency of
urination in the results (P<0.05). Conclusion of the study is that the pregnant age factor is not an
important effect neither by physiological nor psychological differences.

Keywords: Adolescent pregnancy, late age pregnancy, psychological differences in
pregnancy, physiological differences in pregnancy


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.