EFFECT OF PREGNANT WOMEN'S KNOWLEDGE ABOUT CARE AND INFORMATION ABOUT PREECLAMPSIA ON THEIR LEVEL OF STATE ANXIETY

M. Türkan Erer, Nazife Akan
2.044 677

Öz


ABSTRACT
This research was conducted as an experimental study for the purpose of evaluating the
effect of knowledge about the illness and care of pregnant women diagnosed with preeclampsia on
decreasing their state anxiety.
The research sample was composed of 45 pregnant women who were admitted to the
hospital with the diagnosis of preeclampsia within the year beginning 01 October 2002. The data
were collected using Spielberger's State Anxiety Inventory and analyzed using the SPSS 10.0
packet program.
The mean state anxiety score for the pregnant women with preeclampsia was 53.7 before
education about the illness and care, and was 37.6 after the education was given. There was a
statistically significant difference in the anxiety score values before and after education about the
illness and care for pregnant women with preeclampsia (p<0.05). The pregnant women's
knowledge about care for preeclampsia score mean before the education was 20 and their
preeclampsia knowledge score mean was 47.1. The total knowledge score mean was 67.1.
After the pregnant women with preeclampsia received education there knowledge scores
increased, there was a statistically significant difference between the pre and post education the
knowledge score values, and their state anxiety scores decreased.

Keywords: Preeclampsia, education, anxiety, state anxiety

 

ÖZET
Gebelerin Preeklampsi ve Bakımı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Durumluk Anksiyete
Üzerine Etkisi
Araştırma preeklampsi tanısı konulmuş gebelerde hastalık ve bakım bilgisinin durumluk
anksiyeteyi azaltmada etkisini değerlendirmek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemini 01.10.2002 tarihinden itibaren bir yıl içinde preeklampsi
tanısıyla servise yatan 45 preeklampsili gebe oluşturmuştur. Veriler anket formu ve Spielberger’in
Durumluk Anksiyete Ölçeği kullanılarak toplanmış olup SPSS for 10.0 paket programı
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Preeklampsili gebelerin hastalık ve bakım bilgisi eğitiminden önce durumluk anksiyete
puan ortalaması 53.7, eğitimden sonraki anksiyete puan ortalaması 37.6 olarak belirlenmiştir.
Preeklampsili gebelerin hastalık ve bakım bilgisi eğitiminden önceki anksiyete puan değeri ile
sonraki anksiyete puan değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(p<0.05). Preeklampsili gebelerin eğitimden sonra hastalığa yönelik bakım puan ortalaması
20’dir. Hastalık bilgi puanı ortalaması 47.1’dır. Toplam bilgi puan ortalaması 67.1’dır.
Preeklampsili gebelerin hastalık ve bakım bilgisi eğitiminden önce ve sonra aldıkları
puan değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p<0.05), bilgi puanlar
artmış ve durumluk anksiyeteleri azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, eğitim, anksiyete, durumluk anksiyete


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.