İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Hatice Fesci, Nevin Doğan, Gül Pınar
2.190 1.037

Öz


ÖZET
Bu çalışma iç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta bakımında
karşılaştıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak
yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine, Ankara ili belediye sınırları içinde yer alan SSK Ankara
Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Ankara Numune
Hastanesi iç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerden(108), araştırmaya katılmayı kabul
eden ve izinli olmayan toplam 80 hemşire alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar
tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen hemşirelerin tanıtıcı özellikleri ve hasta bakımında
karşılaştıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerilerini içeren soru formu kullanılmıştır. Elde
edilen veriler SPSS programında, yüzdelik ve ki-kare testlerinden yararlanılarak
değerlendirilmiştir. Hemşirelerin hasta bakımında güçlük yaşama durumları ile çalışma şekli ve
statü arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uygun önerilerde
bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hasta bakımı, bakımda güçlük yaşama, iç hastalıkları
klinikleri

 

ABSTRACT
Nurses Working in Medical Clinics in Patients Care were Faced Difficulties and Their
Suggestions for Solution
The purpose of this descriptive study was to identify Nurses working in medical clinics in
patients care were faced difficulties and their suggestions for solution. Total of 80 nurses who
accepted cooperation with the researchers group and worked (108) at Internal medicine Clinics
(IMC) of hospitals of Baskent University, Gazi University, Numune hospital of Ankara, and SSK
hospital of Ankara were included in the study. All of those hospitals are within the city limits of
Ankara. Data collecting, we prepared a questionnaire based on literature which included
demographic characteristics of nurses, difficulties encountered during care delivery, causing
factors and open questions for suggestions. In data analyse, frequencies and X2 test used in SPSS
program. Significant difference was found between experienced difficulties and working
conditions and status. Appropriate suggestions were made according to the study results.

Keywords: Nursing, patient care, experienced difficulties in caring, medical clinics


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.