KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, DEMOGRAFİK VE MEDİKAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Dilek Cingil, Said Bodur
2.327 1.035

Öz


ÖZET
Çalışma Karaman’da yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinde
bağımlılık düzeylerini ve bağımlılığı etkileyen risk etmenlerini saptamak amacıyla yapıldı.
Bu tanımlayıcı araştırma 2003 yılı Nisan ayında Karaman 3 Nolu Sağlık Ocağı
bölgesinde gerçekleştirildi. Yaşlıların bağımlılık düzeylerini saptamak amacıyla Katz Bağımlılık
Ölçeği ve araştırıcılar tarafından geliştirilen sosyo-demografik bilgi formu kullanıldı. Anket ve
ölçek tek tek ev ziyareti yapılarak yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulandı.
Araştırma kapsamına alınan yaşlıların yaş ortalaması 70.46±5.51 (65-95) idi.
Ulaşılabilen 277 yaşlının 52’sinde (%18.8) bağımlılık tespit edildi. Bağımlılıkta ilk sıraları banyo
yapma, giyinme ve idrar kontrolü almaktaydı. Kadınların idrar kontrolünde bağımlılığı erkeklere
göre daha yüksek orandaydı. Temel günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık için risk etmenleri 75
yaş ve üzerinde bulunma, kronik hastalık varlığı ve öğrenim görmeme olarak tespit edildi.
Sonuç olarak, yaşlı sağlığı hizmetlerinin planlama ve yürütümünün yaşlıların beşte
birinin bağımlı olduğu gerçeğinin ve bağımlılığın risk etmenlerinin dikkate alınarak yapılmasının
uygun olacağı kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, bağımlılık düzeyi, günlük yaşam aktiviteleri

 

ABSTRACT
The Investigation of Demographic and Medical Properties and Levels of Dependent in
Activities of Daily Living of Older Adults Living in Karaman
This study was done by aim to determine the risk factors influencing dependency and
levels of dependent in activities of daily living of 65 years and over older adults living in
Karaman.
This descriptive research was realized in district of Karaman 3 Numbered Health Center
in April 2003. It was used that socio-demographic question form that was developed by
researchers and Katz Index of ADL (Activities of Daily Living) by aim to determine levels of
dependent in activities of daily living of elderly.The questionnaire and Katz Index of ADL were
completed by interview face to face with participants and by home visiting one by one.
The age mean of elderly was 70.46±5.51 (65-95).There was dependent in 52 of 277 of
persons (18.8%) to be achieved. In order of dependent, there was bathing, dressing, and urinary
control. The dependency of urinary control was high rate in women more than men. The risk
factors for dependent in activities of daily living were that they are 75 years old and over, have
chronic disease, have not received education.
The end of research was determined: It would be suitable must be taken in to
consideration older people approximately dependent one in five have risk factors in dependency
on planning and applying of geriatric health services.

Keywords: Elderly, level of dependency, activities of daily living


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.