İLK DEFA İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİ VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Necmiye Sabuncu, Selmin Köse, Fatma Özhan, Makbule Batmaz, Kürşat Özdilli
2.367 1.227

Öz


ÖZET
Araştırma, ilk kez intramüsküler (İM) enjeksiyon uygulayacak hemşirelik yüksekokulu
öğrencilerinin kaygı düzeyi ve sosyo-demografik özellikleri ile ilişkisini belirlemek amacıyla
gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini bir Vakıf Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda
2004-2005 Öğretim yılında öğrenim gören 33 öğrenci oluşturdu.
Araştırma verileri, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu ve Spielberger’in
“Durumluk-Sürekli Kaygı” Envanteri kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel analizinde
yüzdelik ve t testi kullanıldı.
Bu araştırma sonucunda, öğrencilerin sürekli kaygı puan ortalamalarının durumluk kaygı
puan ortalamalarına göre yüksek olduğu, IM uygulama öncesi durumluk kaygı puanın ileri
derecede anlamlı yüksek olduğu ve uygulama sonrası azaldığı saptandı. Gelir düzeyi düşük olan
öğrencilerin durumluk kaygı seviyesinin yüksek olduğu tespit edildi.
Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin kaygılarını azaltmak için, IM uygulamalara
yönelik psikomotor beceriyi kazanmaları için laboratuvarda maketler üzerinde daha fazla çalışma
yapmaları, uygulama öncesi bilgilerin öğretim elemanları tarafından tekrar edilmesi ve öğrenim
rehberlerinin verilmesi ve kaygı belirtileri yönünden gözlenerek baş etme yollarının öğretilmesi
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Durumluk, sürekli kaygı, öğrenci hemşire, intramüsküler enjeksiyon

 

ABSTRACT
Determining of the Anxiety Levels of the Nursing Students Experiencing the First Time
the İntramusculary İnjection.
The research is conducted to determine the relations of the anxiety levels of the nursing
students with their socio-demographic properties. The study group was formed by 33 nursing
students in their 2004-2005 academic year in a foundation high school of nursing. The study of
date was collected by form including demographic features and spielberger’s state-trait anxiety
inventory. Statistical analysis of the data was made via percentage and t-tests.
It has been also determined that the students with lower socio-economic levels had a
higher level of state anxiety.
According to these results, following approaches are advisable to reduce the student’s
anxiety: The students should practice more on the phantom models in the laboratory to augment
their psychomotor skills, the informations regarding the procedure should be once again repeated
before the procedure by their lecturers, and lastly; the students anxiety levels should be closely
monitored by their teaching consultants and they should be teached with simple behavioural
techniques to cope with anxiety.

: Situational, permanent anxiety, nurse student, intramuscular injection


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.