HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA AĞRIYA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ

Nurcan Özyazıcıoğlu, Ayda Çelebioğlu
2.177 1.009

Öz


ÖZET
Bu araştırma hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin yenidoğanda ağrı konusundaki bilgi
ve görüşlerini değerlendirmek ve konuya dikkatlerini çekmek amacı ile yapılmıştır. Araştırma
kapsamına Hemşirelik Yüksekokulunda öğrenim gören toplam 199 öğrenci alınmış, veriler
araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanan soru formu ile toplanmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda öğrencilerin genel olarak yenidoğanda ağrı konusunda bilgi eksiklikleri olduğu
bulunmuştur. Bu nedenle öğrencilere eğitimleri sırasında çocuklarda özellikle de yenidoğanlarda
ağrı konusunda daha fazla bilgi verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, ağrı, hemşirelik öğrencileri

 

ABSTRACT
Nursing students’ knowledge and views about neonatal pain
This study was made descriptively to determine the knowledge and views of nursing
students about neonatal pain and to attract their attention to this subject. The study was carried on
199 students educated in Nursing School. Data were collected by the questionnaire prepared by
the researchers based on literature. Percentage and chi square test were used in the evaluation of
the data. In the result of the research it was found that the students had lack of knowledge about
neonatal pain in generally. So it may be suggested that more information should given to students
about pain in children especially newborns and infants during their course.

Keywords: Newborn, pain, nursing students


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.