DOĞUM SONRASI DEPRESYON TARAMA ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’DE KESME NOKTALARININ HESAPLANMASI

Zekiye Karaçam, Hatice Öner
2.826 3.038

Öz


ÖZET
Araştırmanın amacı, Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği’nin Türkçe’de majör ve
minör depresyon için kesme noktaları, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif yordama gücünü
belirlemektir.
Araştırmaya olasılıksız örnekleme yöntemi ile 142 kadın alınmıştır. Araştırma verileri
01/04/2006 ve 22/09/2006 tarihleri arasında Aydın il merkezinde toplanmıştır. Araştırmanın
verileri soru formu, Doğum Sonrası Depresyon Tarama Ölçeği (DDTÖ) ve Mental bozuklukların
Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, dördüncü baskı (DSM-IV) ile yapılandırılmış klinik görüşme ile
toplanmıştır.
DDTÖ’nin doğum sonrası minör ya da majör depresyon için kesme noktasının 55 olduğu
belirlenmiştir. Bu kesme noktasına göre, DDTÖ’nin minör ya da majör depresyonda olan bireyi
belirlemedeki duyarlılığının %82, özgüllüğünün %85, pozitif yordama gücünün %63 ve negatif
yordama gücünün %94 olduğu saptanmıştır. DDTÖ’nin doğum sonrası majör depresyon için
kesme noktasının 65 olduğu görülmüştür. Bu kesme noktasına göre, DDTÖ’nin duyarlılığının
%91, özgüllüğünün %89, pozitif yordama gücünün %42 ve negatif yordama gücünün %99 olduğu
bulunmuştur.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre, DDTÖ’nin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif
yordama gücü ve ayırma fonksiyon analizi sonuçlarının memnuniyet verici düzeyde olduğu ve
ülkemizde kullanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonrası depresyon, Doğum Sonrası Depresyon Tarama
Ölçeği, kesme noktası, tarama.

 

ABSTRACT
Calculation of Cut Off Points in The Turkish Version of Postpartum Depression
Screening Scale
The purpose of this research was to determine the Turkish version of Postpartum
Depression Screening Scale's (PDSS) cut off points, sensitivity, specificity, positive and negative
predictive power for major and minor depression.
The research was conducted with 142 women who were determined by a nonrandomized
sampling method. The research data were collected between the dates of 01/04/2006 and
22/09/2006 in Aydın province center. The research data were collected using a questionnaire,
PDSS and Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-fourth edition (DSM-IV) with
structured clinical interviews.
The PDSS's cut off point for postpartum minor and major depression was determined to
be 55. Based on this cut off point the PDSS was found to have an 82% sensitivity, an 85%
specificity, a 63% positive predictive power and a 94% negative predictive power in the
determination of an individual with minor or major depression. The PDSS's cut off point for
postpartum major depression was seen to be 65. Based on this cut off point the PDSS was found to
have 91% sensitivity, 89% specificity, 42% positive predictive power, and 99% negative predictive
power.
According to the study results, these cut off points with the PDSS's sensitivity, specificity,
positive and negative predictive power and discriminant function analysis results are at
satisfactory level and it can be used in our country.

Keywords: Postpartum depression, Postpartum Depression Screening Scale, cut off point,
screening.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.