DEPRESSION AND AFFECTING FACTORS IN THE OLD AT THE AGE OF 65 AND OVER

Rabia Hacıhasanoğlu, Serpil Türkleş
2.586 692

Öz


ABSTRACT
This research was performed as descriptive and cross-sectional to examine the
depression widespread and affecting factors of 65 years of age and over, living in Erzincan.
Population of the research was consisted of adults 65 years of age and over who are inhabitants of
number 1st 2 nd and 3rd primary health care centers located in the central district of Erzincan.
The sample consisted of the study population and included all individuals 65 years of age and over
(n=571) who applied for the primary health centers between February-May 2005. Data were
collected by using the descriptive form prepared by the researchers for this study and by using the
Geriatric Depression Scale (GDS) prepared by Yesevage et al. in 1983. In Turkey validity and
reliability study of the scale was made by Ertan et al. in 1997. Descriptive form and GDS were
carried out by face to face conversation. Obtained data were evaluated by using percentage values
and chi-square tests. Depression was found in the 61.1 percent of the participants according to the
results of the research. A meaningful relationship was found between depression, and gender,
marital status, educational status, chronic illnesses and satisfaction with their environment
(p<0.001).

Keywords: Depression, elderly individuals, depression in elderly.

 

ÖZET
65 Yaş ve Üzeri Yaşlılarda Depresyon ve Etkileyen Faktörler
Bu araştırma Erzincan ili merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlılarda depresyon
yaygınlığını ve etkiyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini Erzincan İli 1, 2, ve 3 nolu sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri
bireyler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçilmemiş 2005 Şubat- Mayıs tarihleri arasında bu
sağlık ocaklarına başvuran 65 yaş ve üzerindeki tüm bireyler ( n=571) araştırmaya alınmıştır.
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan tanımlayıcı form ve Yaseve
ve arkadaşları tarafından 1983 yılında geliştirilen Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ)
kullanılarak toplanmıştır.
Ölçeğin ülkemizdeki geçerlilik ve güvenirlik çalışması Ertan ve arkadaşları tarafından
1997 yılında yapılmıştır. Tanımlayıcı form ve GDÖ bireylerle yüzyüze görüşülerek uygulanmıştır.
Araştırmadan elde edilen veriler yüzdelik hesapları ve ki-kare testi kullanılarak
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda bireylerin %61.1’inde kesin depresyon
olduğu belirlenmiştir. Bireylerin cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim durumları, kronik
hastalıklarının varlığı, yaşadıkları ortamdan memnuniyet durumları ile depresyon görülmesi
arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (P<0.001).

Anahtar Kelimeler: Depresyon, yaşlı bireyler, yaşlılıkta depresyon


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.