HİPERBİLİRUBİNEMİ NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILAN YENİDOĞANLARIN ANNELERİNİN KAYGI DÜZEYİ, ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİLGİLENDİRMENİN KAYGIYI AZALTMADAKİ ROLÜ

Ayda Çelebioğlu, Sevinç Polat
2.096 1.251

Öz


ÖZET
Bu çalışma hiperbilirubinemi nedeni ile hastaneye yatırılan yenidoğanların annelerinin
kaygı düzeylerini, kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri ve bilgilendirmenin kaygıyı azaltmadaki
rolünü belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri soru
formu ve Spielberger’in Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik, ki-kare önemlilik testi, t testi , Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
Çalışmanın başında her iki gruptaki annelerin durumluk kaygı puan ortalamaları(öntest) ile
sürekli kaygı puan ortalamaları arasındaki farkın önemli olduğu (p<0.001) belirlenmiştir. Her iki
gruptaki annelerin hastanede bulundukları sürede yenidoğana uygulanan girişimsel
uygulamalardan (p<0.01) ve refakatçilik durumlarına ilişkin bazı sorunlardan etkilendikleri
saptanmıştır (p<0.05). Çalışma sonucunda; bilgilendirmenin annelerin kaygı düzeyini azaltmada
oldukça etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan sarılığı, hastaneye yatma, anne, aile merkezli bakım

 

ABSTRACT
The anxiety level of mothers who have hospitalized infant owing to hyperbilirubinemia,
factors influenced the anxiety level and role of giving information on reducing the anxiety
This study was conducted out by the purpose of determining the anxiety level of mothers who have
hospitalized infant owing to hyperbilirubinemia, factors influenced the anxiety level and role of
giving information on reducing the anxiety as semi experimental. The data were collected by
Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory and the questionnaire. In the evaluation of the data
percentage, chi-square test, t test, Mann Whitney-U test were used.
In the beginning of the study it has been determined that the difference between the averages of
mothers’ state and trait anxiety score in both groups was significant (p<0.001). It was found that
mothers in both groups were affected by invaziv procedures applied to newborn (p<0.01) and by
some problems related to companianship in the hospital (p<0.05). In the result of the study it was
determined that giving information had an important impact on reducing the anxiety.

Keywords: Hyperbilirubinemia, neonatal jaundice, hospitalization, mother, family
centered care.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.