HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULLARI İÇİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Filiz Kantek, Ülkü Baykal
2.219 1.370

Öz


ÖZET
Bu araştırma hemşirelik yüksekokulları için örgüt kültürü ölçeğinin geliştirilmesi
amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki devlet üniversitelerinde hemşirelik eğitimi veren sekiz
hemşirelik yüksekokulundaki öğretim elemanları oluşturmaktadır. Araştırmanın I.aşamasında
örneklemi her okuldan iki-üç öğretim elemanı olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı, II.
aşamasında, örnekleme gidilmeyerek, izin alınabilen yedi hemşirelik yüksekokulunda görevli
kurumsal deneyimi en az bir yıl olan öğretim elemanları araştırma kapsamına alınmıştır.
Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen derinlemesine bireysel görüşme formu ve örgüt
kültürü ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme ve elektronik posta yolu ile toplanmıştır.
Araştırma sonucunda, geliştirilen ölçeğin yönetim anlayışı, örgütsel bağlılık/ilişkiler ve
öğrenci yönelimi olmak üzere üç boyuttan oluştuğu, geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, örgüt kültürü ölçeği, ölçek geliştirme, geçerlik,
güvenirlik

 

ABSTRACT
Development of Organizational Culture Scale for Nursing Schools
The aim of this study carried out methodologically was developed organizational culture
scale for nursing schools.
The scope of the research covers academics at eight schools of nursing in state university
in Turkey. The sample involve total 19 academics as two-three academics from each school in the
first stage and,with no method of sample, all academics who had worked in seven school of
nursing for at least one years that given permission in the second stage.
Data have been obtained from face to face interview and e-mail survey using individual
interview form and organizational culture scale that developed by researcher.
In result of the researh, ıt was found that organizational culture scale developed was
valid and reliable measurement tool and included three dimensions as management
understanding, organizational dependency/relationships and students’ tendency.

Keywords: Organizational culture, organizaitonal culture scale, developing scale,
validity, reability.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.