LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Serpil Türkleş, Rabia Hacıhasanoğlu, Serap Çapar
3.014 2.537

Öz


ÖZET
Bu araştırma lise öğrencilerinde depresyon düzeyi ve depresyonu etkileyen faktörleri
belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte planlanmış ve yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini öğrenim gören toplam 3025 lise öğrencisi, örneklem grubunu ise
basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 633 (evrenin %21’i) öğrenci oluşturmuştur. Örneklem
büyüklüğüne göre liselerden her sınıf düzeyinden alınacak öğrenci büyüklüğ belirlenmiş ve daha
sonra sınıf listelerinden basit rastgele örnekleme ile denekler belirlenmiştir.
Veriler, öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirleyen anket formu ve Çocuklar
İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) uygulanarak Aralık 2005 tarihinde toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik, t testi, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis ve tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır.
Öğrencilerin 126’sında (%19.9) depresyon bulunmuştur ve depresyon puan
ortalamalarının da 13.48±6.56 olduğu saptanmıştır. Depresyonla anlamlı derecede ilişkisi olan
faktörler, öğrencilerin kendilerini yalnız hissetmeleri, kendilerine güvenememeleri, kendi cinsleri
ve karşı cins ile arkadaşlık kurmada güçlük çekmeleri, duygularını ifade etmede güçlük çekmeleri,
sigara, alkol kullanmaları ve kronik sağlık sorunlarının olması gibi problemlerdir (p<0.01,
p<0.001).

Anahtar Kelimeleri: Depresyon, lise öğrencileri, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)

 

ABSTRACT
Depression among, High School Students and The Factors which Affect It
This research was planned and carried out with the aim of investigate the depression
level of high school students and defining the factors which affect it.
The study includes totally 3025 high school students, and 633 students (21% all of them)
randomly chosen as the examply group. According to the size of the examply group, the number of
students from each class i the high school were determined.
The data were collected by means of questionaria from determining socio-demographic
features of the students, and Children’s Depression Inventory (CDI) in december 2005. In
theevaluation of data analysis, percentage, t test, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis and varience
analysis were used.
In 126 (19.9%) of the students depression was diagnosed and it was found that the
depression grade mean score of the students was 13.48±6.56. The factors that were significantly
associated with depressive disorders in the students include problems with feeling alone,
overconfidence. making friend with their genders, making friend with the other genders, the
difficulty of expressing of her feelings of the students, students’ cigarette smoking, alcohol
consumption and chronic disease of the students’ (p<0.01, p<0.001).

Keywords: Depression, High school students, Children’s Depression Inventory (CDI)


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.