DAHİLİ VE CERRAHİ KLİNİKLERDE YATAN HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON

Aynur Bahar, H. Serap Taşdemir
2.843 1.051

Öz


ÖZET
Araştırma hastaneye başvuran hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerini belirlemek,
sosyo-demografik ve hastalığa yönelik değişkenlerle depresyon ve anksiyete arasındaki ilişkiyi
araştırmak amacıyla yapılmıştır.
Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan Görüşme Formu ve Zigmond ve Snaith
tarafından geliştirilen Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılarak toplanmıştır.
Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması, Kruskal Wallis, t-testi ve
ANOVA yöntemleri kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; HAD-Anksiyete ölçeği ile yaş, cinsiyet, eğitim
düzeyi, mesleki durum, medeni durum, klinik, hastalık durumu, hastaneye yatış ve hastalık
hakkında endişe arasında; HAD-Depresyon ölçeği ile yaş, medeni durum, eğitim durumu, klinik,
hastalık durumu, şu anki yatışında gün sayısı ve hastalık hakkında endişe durumu arasında
anlamlı ilişki belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel hastalık, anksiyete, depresyon, hemşirelik.

 

ABSTRACT
Anxiety and Ddepression in Hospitalized Patients at Clinics Medical and Surgical
The research was done to determine the depression and anxiety levels of patients
referred at hospital and to examine relationship between sociodemographic variants and variants
related to the illness and depression and anxiety.
Data was collected with the interview form prepared by authors and Hospital anxiety and
depression Scale (HAD) developed by Zigmond and Snaith. In the evaluation data gained,
percentage calculation, Kruskal Wallis, t-test and ANOVA methods were used.
According to the results; significant relationship between HAD-Anxiety Scale and age,
sex, education, profession, marital status, clinic, illness, staying at hospital, and anxiety about
illness was determined. Also there was a significant relationship between HAD-Depression Scale
and age, marital status, education, clinic, illness, day in hospital, anxiety about illness.
Suggestions were made according to the results.

Keywords: Physical illness, anxiety, depression, nursing.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.