HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt
2.236 4.142

Öz


ÖZET
Bu araştırma Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin
ruhsal durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini toplam 180 öğrenci oluşturmuştur, ancak 30 öğrenciye çeşitli nedenlerle
ulaşılamadığından çalışma 150 öğrenciyle yapılmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin tanıtıcı
özelliklerini içeren bilgi formu ve Derogatis ve arkadaşları tarafından geliştirilen, geçerlilik ve
güvenirliği Dağ tarafından yapılan Ruhsal Belirti Tarama Ölçeği (SCL-90-R) kullanılarak 2-6
Mayıs 2005 tarihler arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde, yüzdelik, t testi, Pearson
korelasyon, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis ve varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin Ruhsal Belirti Düzeyi (GSI) sınırda bulunmuştur.
Öğrencilerin yaşı, kardeş sayısı, sorun paylaşma durumu ve kronik hastalığının olması ile SCL-
90-R arasındaki ilişki anlamlıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, ruh sağlığı, ruhsal sorunlar.

 

ABSTRACT
The Detection of The Mental Problems of The Nursing Students and Affecting Factors
This research has been carried out as descriptively to investigate the aim of determining
mental problems and affecting factors of the nursing students in Erzincan Universty Health Higher
School. The context of the research consists of 180 students, however as 30 students couldn’t be
reached due to various reasons, the study has been conducted with 150 students. The data of
research were gathered between 2-6 May 2005 by using an information document including
descriptive feature of the students and Symptom Check List (SCL-90-R) which proved validity and
reliability by Dağ and developed by Derogatis et al. In the analysis of the data, percentage, t test,
Pearson Correlation, Mann-Whitney U test,Kruscal Wallis and variance analysis were used. The
level of mental demonstration (GSI) of the students was found on the verge. The relationship
between the age, sibling number, state of sharing the problems of the students and having a
chronic disease with SCL-90-R was significant.

Keywords: Nursing students, mental health, mental problems.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.