BAŞ BOYUN KANSERİ NEDENİ İLE CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİREN HASTALARIN ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hülya Üstündağ, Neriman Zengin
2.527 1.422

Öz


ÖZET
Bu çalışma baş boyun kanseri nedeniyle cerrahi girişim geçiren hastaların öz-bakım
gücünü, öz-bakım gücü ile sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Çalışma Kasım 2004- Mayıs 2005 tarihleri arasında, İstanbul
Üniversite’si Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde
çalışmayı kabul eden 50 hastayla yürütülmüştür. Veriler, sosyodemografik özellikleri belirleyici
bir anket formu ve “öz-bakım gücü ölçeği”nin uygulanması ile elde edilmiştir. Değerlendirmede,
yüzdelik, Krusskall Wallis, Mann- Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda
hastaların öz-bakım gücü puan ortalaması 97.40±17.38 olduğu, hastaların eğitim düzeyi
yükseldikçe öz-bakım gücü puanlarının yükseldiği, erkek hastalar ile kadın hastalar arasında özbakım
gücü puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu
bulunmuştur(p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Baş boyun kanseri, Öz-bakım gücü, Hemşirelik

 

ABSTRACT
The Evaluation of Self Care in Patient that Surgical Operation due to Head and Neck
Cancer
This study was conducted with the purpose of determining self- care in-patient that
surgical operation due to head and neck cancer and socio-demographic of the patient. This study
was conducted in 50 patient Ear Nose Throat (ENT) department of İstanbul University
Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital between November 2004 and May 2005. The data were
collected using the “Self-care Agency Scale” and a questionnaire designed to determine the socio
demographic features. Percentage, Krusskall Wallis, Mann-Whitney U were used in evaluating the
data. In the result of the research, the mean self-care rate of the patients was 97.40±17.38, the
self-care rate of patients increased with education level. In our study, statistically significant
difference was found between the mean self-care rate of male and female patients.

Keywords: Head and neck cancer, Self-care agency, Nursing


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.