ARTRİTLİ BİREYLERDE ÖZ-ETKİLİLİK ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİLİĞİ

Ayla Ünsal, Mağfiret Kaşıkçı
2.601 1.817

Öz


ÖZET
Bu çalışma, artritli hastaların öz-etkililik algılarını belirlemek için Artritlerde Öz-etkililik
Ölçeği’nin (AÖÖ) dilimize uyarlanması amacıyla metodolojik olarak gerçekleşmiştir.
Araştırmanın evrenini, 18 Mayıs–25 Kasım 2005 tarihleri arasında Fizik Tedavi-
Rehabilitasyon ve İmmunoloji polikliniklerine başvuran ve adı geçen birimlerin kliniklerinde
yatan, örneklem grubu özelliklerine uyan tüm artrit hastaları oluşturmuştur. Örnekleme seçim
yöntemine gidilmemiş, araştırmacının orada bulunduğu süre içerisinde örneklem grubu
özelliklerine uyan, rastlantısal olarak seçilen ve gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden
132 hasta araştırma kapsamına alınmıştır. Bu hastalardan 7’si zamansızlık, ağrı, sonradan
araştırmaya katılmada isteksizlik gibi nedenlerle araştırmaya katılmak istememiştir. Kalan 125
artrit hastası ile araştırmaya devam edilmiştir.
Amerika’da Kate Lorig ve arkadaşları tarafından geliştirilen AÖÖ ölçeği 20 maddeden
oluşmaktadır. Kapsam geçerliliği için AÖÖ’ne ilişkin uzman görüşleri alnmıştır. Ölçeğin testtekrar
test güvenirliği r=.94, iç tutarlık için Cronbach alfa değeri .96, madde toplam puan
güvenirliği r=.59-.96 arasında bulunmuştur.
İngilizce’den Türkçe’ye uyarlanan AÖÖ’nin geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksek
bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Artrit, Öz-etkililik, Geçerlik ve güvenirlik.

 

ABSTRACT
Validity and Reliability of Self-efficacy Scale in Arthritis
This study was carried out methodologically in the aim of adjusting the term of Selfefficacy
Scale in Arthritis (SSA) to our language in order to determine the self-efficacy perception
of arthritis patients.
The subjects of the study were arthritis patients who were presented to Physical
Treatment and Rehabilitation and Immunology departments between May 18 and November 25 in
2005. In addition to them, the arthritis patients who were taken under control at the same
departments and meeting the inclusion criteria of the study were also selected as subjects. There
was no sample selection method used in the study and totally 132 patients who had the sample
group characteristics in a time interval when the researcher was at the departments above; who
were selected randomly, and volunteered to participate the study were included in the study.
Among them seven patients could not complete the study because of the reasons such as time
shortage, pains, unwillingness after the starting the study.
The SSA developed by Kate Lorig and coworkers in the USA contains 20 elements. For
the content validity of SSA, expert confirmations was taken. It was found that test–repetition test
reliability was r=.94, internal consistency Cronbach alpha value was 0.96, total element
reliability point was corelasion between .59 and .96.
The validity and confident levels of the SSA, adjusted from English to Turkish, were found
to be high.

Keywords: Artritis, Self-efficacy, Validity and reliability.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.