HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Özgül Karayurt, Özay Akyol
2.186 620

Öz


ÖZET
Amaç: Araştırma, hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sosyal beceri düzeyi ile
akademik başarı düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak
gerçekleştirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini, hemşirelik yüksekokulu’nda 2005–2006
öğretim yılında öğrenim toplam 244 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, sosyo-demografik özellikler
formu ve sosyal beceri envanteri kullanılarak toplanmıştır. Akademik başarı düzeyi için
öğrencilerin dönem sonu akademik başarı puanları kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
istatistiksel değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır
Bulgular: Sosyal beceri puanı ve akademik başarı puanı arasındaki ilişki sınıflara göre
incelendiğinde; birinci sınıf öğrencilerinde, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinde pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal beceri, akademik başarı, hemşirelik öğrencileri

 

ABSTRACT
Examination of the Relation between Social Skills and Academic Achievement among
Nursing Students
Purpose:This is a descriptive study and was performed to determine whether there was a
relation between social skills and academic achievement among nursing students.
Material- Method:The study sample included a total of 244 nursing students studying at
School of Nursing in the 2005/2006 academic year. Data were collected with a form of demographic
characteristics and Social Skills Inventory. Academic achievement was based on the achievement
scores the students got at the end of the term. Data were analyzed with percentages and Pearson
Correlation test.
Findings :There was no the relation between social skills and academic achievement, but
it was significant, positive and moderate among the second-, third- and fourth-graders.

Keywords: Social skil, academic achıvement, nursing students


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.