HEMŞİRE ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNE UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN HASTALARIN GÖRÜŞLERİ

Şule Ecevit Alpar, Ükke Karabacak, Bilge Gülseven, Leman Şenturan
2.291 839

Öz


ÖZET
Araştırma hastanede yatan hastaların öğrenci hemşireler tarafından kendilerine
uygulama yapılması hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini hemşire öğrencilerin uygulamaya çıktığı kliniklerde yatan tüm hastalar,
örneklemini ise mental durumu iyi olan, yetişkin, öğrenci hemşire tarafından bakım verilen 92
hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında iki soru formu kullanılmıştır. Formlar
araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve
ortalama değerler, ki kare ve t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hastaların çoğunluğunun
(%56.5 ile %98.9 arasında) tüm uygulamaların özellikle de noninvaziv uygulamaların öğrenci
hemşire tarafından yapılmasını uygun bulduğu, hastaların noninvaziv girişimleri öğrencinin
yapmasını tercih etme durumuna göre aldıkları puan ortalamasının (5.77±0.99) invaziv
girişimlerden aldıkları puan ortalamasından (4.90±1.48) yüksek ve bu farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu belirlendi (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Öğrenci hemşireler, invaziv ve noninvaziv hemşirelik girişimleri

 

ABSTRACT
The View of the Patients Regarding Nursing Students’ Application to Himself.
This research was conducted for descriptive purposes, to define the view of of the patients
regarding nursing students’ appication to himself. The universe of research consist of all patients
in clinics that nursing students were studying ; the sample of research consist of 92 patients who
accepted to participate and adult, cared by nursing student. In collected of the data, two
questionnaire forms were used. Forms were prepared by researchers. In statistical analysis of the
data collected, percantage and medium average values, x² and t tests were used. At the and of the
research, it was defined that majority of patients ( 56.5% between 98.9%) were approved all of
the applications, particularly noninvasive applications, to offer by nursing students, the score
averages (5.77±0.99) received from noninvasive applications which were preferred doing to
patients by nursing students, was higher than score avereges (5,77±0.99) received from invasive
applications. This difference was statistically significance (p>0.05).

Keywords: Nursing students, invasive and noninvasive nursing applications


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.