İNME TANILI HASTALARIN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Meryem Uslu, Gönül Özgür, Aysun Babacan Gümüş
2.333 635

Öz


ÖZET
Bu araştırma, inme tanılı hastaların depresyon düzeylerini değerlendirmek amacıyla
yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji
Polikliniğine Şubat-Nisan 2004 tarihleri arasında kontrole gelen 100 kişi araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, varyans analizi ve t-testi kullanılmıştır.
Hastaların %40’ı 41-60 yaş grubunda, %50’si kadın, %50’si evli, %47’si ilkokul mezunudur.
Hastaların BDE toplam puan ortalaması 29.13±14.41 olup, %74’ünün depresyon düzeylerinin
yüksek olduğu saptanmıştır. Hastaların depresyon düzeylerinin medeni duruma, sosyoekonomik
düzeye, çalışma durumuna, aile tipine, sosyal güvence durumuna, en uzun süre yaşanılan yere,
genel sağlık algısına, sağlık kontrolü yaptırma durumuna, hareket durumuna, hastalık süresine ve
algılanan kişilerarası ilişkilere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği saptanmıştır. İnme
sonrası hastaların bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve depresyonu azaltmaya yönelik
hemşirelik girişimlerinde bulunulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnme, hasta, depresyon, sosyodemografik özellikler

 

ABSTRACT
Depression Levels of the Patients who Diagnosed Stroke and Effective Factors
It is a descriptive research carried out in order to evaluate of the depression levels of the
patients who diagnosed stroke. 100 patients, were the sample of the study who applied to İzmir
Atatürk Education and Research Hospital Norology Polyclinic between February-April 2004.
Data was collected with “Personal Data Form” and “Beck Depression Inventory (BDI)”. Data
were evaluated by percentage, variance analysis and t-test. 40% of the patients were between the
age group of 41-60, 50% of the patients were women, 50% of the patients were married, 47% of
the patients were graduated from primary school. The point mean of the BDI of the patients was
29.13±14.41. The depression levels of 74% of the patients were high. In the depression levels of
the patients there was a significant difference depending on marital status, socioeconomic
situation, working situation, family type, insurance situation, the place lived for the longest time,
assessment of general health, health control situation, activity situation, illness period and
perceived interpersonal relations in the depression levels of the patients. It is suggested that the
patients after the stroke should be evaluated in a holistic approach and nursing interventions
should be implemented to lessen depression.

Keywords: Stroke, patient, depression, sociodemografic characteristics


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.