ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ (PÇB) VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

Şenay Durmaz, Zeynep Kaçar, Sevtap Can, Reyhan Koca, Dilek Yeşilova, Gülbu Tortumluoğlu
3.372 846

Öz


ÖZET
Bu çalışmanın amacı; Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Öğrencilerinin problem çözme becerileri ve bunu
etkileyen bazı faktörleri belirlemektir.
Kesitsel olan bu çalışma, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesinde Eylül 2005-Şubat
2006 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın
evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulunda 2005–2006 öğretim yılında
öğrenimine devam eden toplam 260 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine
gidilmemiş çalışmaya katılmaya gönüllü olan 106
hemşirelik, 107 ebelik olmak üzere toplam 213
öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler SPSS
10.0 paket programında analiz edilmiş ve verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımı, tek yönlü
varyans analizi, Kruskall Wallis, Man-Whitney U
ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.
Öğrencilerin Problem Çözme Beceri
puan ortalaması 88.28±20.42 olarak
belirlenmiştir. Son sınıfta olan, kendi maddi
durumunu yeterli bulan, yaşamının çoğunluğunu
kentte geçiren ve stresle baş etmeye yönelik eğitim
alan öğrencilerin Problem Çözme Becerileri diğer
öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak
anlamlı bulunmamakla birlikte hemşirelik
bölümünde okuyan, annesi ve babası üniversite
mezunu olan, ailesi Çanakkale’de yaşayan
öğrencilerin Problem Çözme becerileri diğer
öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin
Problem Çözme Becerileri’nin yüksek
olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda
öğrencilere Problem Çözme Becerisi
kazandırmaya yönelik eğitimin programlarının
hazırlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Sağlık Yüksekokulu, Problem Çözme Becerileri

 

ABSTRACT
Problem Solving Skills of The Students
at Health High School and The Factors Affecting
Them
The aim of this study; is to determine
problem solving skills of the students at Health
High School and the factors affecting them.
This study which is sectional was carried
out between September 2005 and February 2006
at Çanakkale Onsekiz Mart University. The
universe of this research was composed of totally
260 students who were continuing their education
in Çanakkale Onsekiz Mart University Health
High School in the academic year 2005-2006. In
the research, the sample choice has not been
applied, the study was completed through totally
213 students,106 of whom were from nursing and
107 from midwifery, who were voluntary for
attending the study. The research was evaluated by
using percentage distribution of SPSS package
programme, a one-way variance analysis and ttest
on independent groups.
The average paint of the students in
problem solving skills was determined as 88. 28F
20.42.The problem solving skills of the students,
who see their financial condition sufficient who
are living in city and has education directed
towards coping with stress has been found higher
than the other student statistically at a meaning
full level. Besides not being meaning full
statistically the problem solving skills the students
whose mothers and fathers graduated from
university. Who are from Çanakkale has been
found higher then the other students.
According to the research results, it has
been found that the problem solving skills of the
students is not high. According to these results for
students, preparing education programmers of
problem solving skills can be offered.

Keywords: Student, Health High School, Problem
Solving Skills


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.