HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL SORUNLARA SAHİP OLMA DURUMLARI VE PROBLEM ALANLARININ SAPTANMASI

Derya Tanrıverdi, Mine Ekinci
2.334 822

Öz


ÖZET
Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin
ruhsal sorunlarını ve diğer problem
alanlarını saptamak amacı ile ilişkisel
tanımlayıcı tasarım olarak yapılmıştır.
Araştırma kapsamına Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri alınmıştır.
Veriler Kişisel Bilgi Formu, Ruhsal
Belirti Tarama Ölçeği (SCL–90-R), Problem
Tarama Envanteri (PTE) kullanılarak 1-15
Mart 2004 tarihleri arasında 314 öğrenciden
toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede
yüzdelik, Kruskall Wallis, korelasyon, tek
yönlü varyans analizi ve t testi kullanılmıştır.
Araştırma kapsamına alınan 314
öğrencinin %28’i 1. sınıfta olup ve
%72.5’inin 20 yaş ve üzerinde olduğu
saptanmıştır. Öğrencilerin Ruhsal Belirti
Düzeyi (GSI) sınırda (1.0±0.5) bulunmuştur.
SCL-90-R’nin alt ölçeklerinden; depresyon,
kişiler arası duyarlılık, öfke-düşmanlık ve
somatizasyon için 1.2 ve anksiyete için 1.1
ortalama değeriyle hafif sorunlu olarak
bulunmuştur. PTE alt gruplarında en yüksek
ortalamalar; gelecekle, okulla ve insan
ilişkileriyle ilgili problem alanlarında
görülmüştür. Öğrencilerin sınıf düzeyi, kronik
hastalığının olması ile SCL-90-R ve PTE
arasındaki ilişki anlamlıdır(p<0.01).
Öğrencilerin aile ve kendi gelirleri ile SCL-
90-R ve PTE arasında negatif yönlü ilişki
saptanmıştır(p<0.01).
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri,
Ruhsal sorunlar, Problem alanları
ABSTRACT
The State of Having Mental
Problems of The Nursing Students and The
Determination of Their Problem Areas
This research was carried out as
correlational descriptive design study to
investigate the aim of determining mental
problems and other problematic areas of
nursing students. The study included the
students in School of Nursing; Atatürk
University. The data were collected using
personal information form; Symptom Check
List (SCL-90-R) and Problem Scanning
Inventory (PSI) from 314 students between 1
and 15 March 2004. In the evaluation of the
data, Kruskal wallis, correlation and one-way
variance analysis and t test were used.
It was found out that twenty-eight
percent of 314 students included in the
research sample was in the first class; 72.5 %
of the students; were 20 or over years old.
The level of mental demonstration of the
students was found on the verge (1.0±0.5) of
the sub-scales of SCL-90-R, the scale of
depression, interpersonal vulnerability,
anger-hostile and somatization were found as
slightly problematic with 1.2 and for anxiety
with 1.1 average point. The highest averages
in PSI subgroups were observed in problem
areas about future, school and human
relationships. The relationship between the
level of class of the students and having a
chronic disease, with SCL – 90-R and PSI
was significant (p<0.01). It was found out
that there was a negative correlation between
SCL-90-R and PSI, the students families and
their own income (p<0.01).
Keywords: Nursing students, Mental
problems, Problem areas

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.