LOMBER DİSK HERNİ AMELİYATI OLAN HASTALARDA ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Çiğdem Köçkar, Özge Uzun
2.764 1.370

Öz


ÖZET
Bu araştırma, lomber disk herni
ameliyatı olan hastaların algıladıkları sosyal
destek ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin
incelenmesi amacıyla yapıldı. Nöroşirürji
kliniklerinde lomber disk hernisi ameliyatı
olan 50 hasta çalışmanın örneklemini
oluşturmuştur. Veri toplamada, kişisel bilgi
formu, SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Çok
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
(MSPSS) kullanıldı.
Hastaların, mesleğine ve oturdukları
ev tipine göre yaşam kalitesinin esenlik
alt boyutundan, cinsiyetine göre ise yaşam
kalitesinin global yaşam kalitesi alt
boyutundan aldıkları puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulundu(p<0.05). Hastaların cinsiyetine göre
arkadaştan (p<0.05) eğitim durumlarına
(p<0.05) ve mesleklerine göre (p<0.01)
hemşireden algıladıkları sosyal destek puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılık vardı. Yaşam kalitesi ölçeği
ve MSPSS alt boyutları puan ortalamalarından;
fonksiyonel durum (r=0.398,
p<0.01), esenlik (r=0.330, p<0.05) ve global
yaşam kalitesi (r=0.367, p<0.01) ile aile
desteği alt boyutları arasında orta düzeyde
olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
tespit edildi.
Çalışmada elde edilen sonuçlar
doğrultusunda, lomber disk hernisi ameliyatı
olan hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi
ve sosyal destek gereksinimlerinin
karşılanması için hemşirelerin uygun
girişimlerde bulunması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Lomber Disk Hernisi,
yaşam kalitesi, sosyal destek, hemşireler
ABSTRACT
Investigation the Relationship
between the Social Support Perceived and
the Life Quality of Patients Undergone
Lumbar Disc Hernia Operation
This study has been carried out to
investigate the relationship between the social
support perceived and the life quality of patients
undergone lumbar disc hernia operation. The
sample of consisted of 50 patients who undergone
lumbar disc hernia operation in Neurosurgery
Clinics. Personal information form, SF 36 Life
Quality Scale and Multidimensional Scale of
Perceived Social Support-MSPSS were used in
collecting data.
The difference between the mean points
the patients got from the subdimension of the
welfare of the life quality according to the
occupation and the house they are living in and the
mean points (p<0.05). While the difference
between the mean points of social support they
perceived from the nurse according to their
education level and from their friends according to
the gender were found to be statistically slight
level significant (p<0.05), the difference between
the mean points of social support they perceived
from the nurse according to occupation was found
to be statistically high level significant (p<0.01).
From the subdimensions mean points of life quality
scale and MSPSS, between the subdimensions
functional condition (r=0.398, p<0.01), welfare
(r=0.330, p<0.05), and global life quality
(r=0.367, p<0.01) and perceiving support from
family was found statistically to be significant and
the positive correlation in moderate. According to
the results obtained from the study, it is suggested
that nurses should be interventions in order to
improve patients’ life quality and to met their
social support needs
Keywords: Lumbar disc hernia, quality of life,
perceived social support, nurse

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.