HEMŞİRELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMADA BİLİŞSEL STRATEJİLERİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt
2.184 974

Öz


ÖZET
Bu araştırma çalışma ortamında hemşirelerin
stresle başa çıkmada bilişsel stratejileri
kullanma düzeylerini ve etkileyen faktörleri
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Tanımlayıcı olarak 1-14 Şubat 2005 tarihleri
arasında yapılan araştırmanın evrenini,
Erzincan Devlet Hastanesi’nde çalışan 150
hemşire oluşturmuştur. Ayrıca örneklem
seçilmeyip, araştırmaya katılmayı kabul eden
121 hemşire örnekleme alınmıştır. Veriler,
Dağ (1991) tarafından geçerlik ve güvenirliği
yapılan Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük
Ölçeği ve araştırmacılar tarafından
hazırlanan soru formu kullanılarak
toplanmıştır. Araştırmanın verileri yüzdelik,
Kruskall Wallis, varyans analizi, Pearson
korelasyon, t testi kullanılarak SPSS
programında değerlendirilmiştir. Hemşirelerin
öğrenilmiş güçlülük ölçeğinden (RÖGÖ)
aldıkları alt ve üst değer 84-163, ortalama
puanı 122.97±16.91 olarak belirlenmiştir.
Çalışmada hemşirelerin yaşları ile çalışma
yılı arttıkça öğrenilmiş güçlülük puanlarının
arttığı ve aralarındaki farkın anlamlı olduğu,
eğitim durumu, çalışılan birim ve çalışma
şeklinin öğrenilmiş güçlülüğü etkilemediği
saptanmıştır. Çalışma sonucunda hemşirelerin
arzu edilen düzeyde öğrenilmiş
güçlülüğe sahip olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stres, Stresle başa
çıkma, Hemşire
ABSTRACT
The Determination of Using Level
of Cognitive Strategies in Coping with Stress
of the Nurses and Affecting Factors
This study was carried out with the
aim of determining the using levels of
cognitive strategies in coping with the stress
of the nurses and affecting factors.
150 nurses working in Erzincan State
Hospital consisted of the context of the
research made descriptively the dates of 1st
and 14th February 2005. 121 nurses
accepting to participate in the research were
included in the sampling. The data were
collected by means of Rosenbaum’s Learned
Powerty Scale, the reliability and validity of
which were made by Dağ (1991), by using
question form prepared by researchers. The
data of the study were evaluated by using
percentage, Kruscall Wallis, variance
Analysis, Pearson Correlation and t test. Sub-
Upper value 84-163 mean score obtained
from learned Powerty Scale by the nurses
was determined as 122±16.91. In the study,
as the age and working years of the nurses
increased, it was seen that the scores of the
powerty also increased, and the diffrerence
between them was significant,, and education
level, the unit in which they worked, and type
of the working didn’t affect Learned Powerty.
In the result of the study, it was detected that
the nurses didn’t have Learned Powerty in
desired level.
Keywords: Stress, Cope with stress, Nurse

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.