ANNELERİN YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYLERİNİN İLAÇ DIŞI YÖNTEMLERLE ÇOCUKLARDAKİ AĞRI KONTROLÜ UYGULAMALARINA ETKİSİ

Duygu Arıkan, Aynur Aytekin
2.586 890

Öz


ÖZET
Bu tanımlayıcı çalışma, annelerin
yaş ve eğitiminin ilaç dışı yöntemlerle
çocuklardaki ağrı kontrolü uygulamalarına
etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.7-10 yaş
grubu çocuğa sahip olan Yenişehir Sağlık
Ocağına kayıtlı toplam 162 anne çalışmanın
örneklemini oluşturdu. Veriler soru formu ile
yüz yüze görüşülerek toplandı, yüzdelik ve Kikare
testi ile değerlendirildi. Çalışmanın
sonucunda annelerin tamamının (%100.0)
baş ağrısını kontrol etmek için pozisyon
verme ve çocuğu destekleme gibi bazı ilaç
dışı yöntemleri kullandığı saptanmıştır.
Annelerin yaşlarının ilaç dışı
uygulamalardan kitap okuma, nefes alma
egzersizleri yaptırma uygulamalarına etkili
olduğu saptandı. Annelerin eğitim durumunun
müzik dinletme, kitap okuma, masaj
yapma, sıcak ve soğuk uygulama, nefes alma
egzersizleri yaptırma gibi ilaç dışı
uygulamalar üzerine etkili olduğu belirlendi.
Anahtar kelimeler: Ağrı, anne yaşı, anne
eğitimi, ilaç dışı uygulamalar
ABSTRACT
The Effects of Mothers Age and
Educational Level on Pediatric Pain Control
Applications with Non-Phar-macological
Methods
This descriptive study was carried
out with aim of determine the effects of
mothers age and educational level on
pediatric pain control applications with nonpharmacological
methods. Totally 162
mothers registered to Yenişehir Health
Center having 7-10 aged children constituted
the study sample. Data were collected by
questionnaires interviewing face-to-face and
evaluated by percentage and chi-square test.
In the results of the research it was
determined that all of the mothers have used
some non-phar-macological method for
controlling headache as positioning and
supporting the child. It is determined that
mother’s age have an influence on some
nonphar-macological applications as reading
and breathing exercise. It is found that the
mother’s educational level has an influance
on hot and cold applications, listening the
music and breathing exercises.
Keywords: Pain, mother age, mother
education, nonpharmacological applications.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.