İSTANBULDAKİ KAMU HASTANELERİNDE GÖREVLİ SERVİS SORUMLU HEMŞİRELERİNİN YÖNETİM EĞİTİMİ GEREKSİNİMLERİNİN ANALİZİ

Serap Sökmen, Ülkü Baykal
2.259 1.235

Öz


ÖZET
Araştırma, İstanbul’daki kamu
hastanelerinde görevli servis sorumlu
hemşirelerinin yönetim eğitimi gereksinimlerini
belirlemek amacıyla tanımlayıcı
olarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evrenini, İstanbul
ilindeki genel tanı- tedavi ve bakım hizmeti
sunulan kamu hastanelerinin (12 hastane)
hizmet sunumu açısından özellikli olmayan
yataklı tedavi ünitelerinde görevli tüm servis
sorumlu hemşireleri (N= 360) oluşturmuştur.
Araştırmanın verileri, bireysel
özelliklere ilişkin bilgi formu ve “servis
sorumlu hemşiresi yönetsel yeterlik
değerlendirme ölçeği” kullanılarak, Şubat-
Nisan 2004 tarihleri arasında toplanmış;
sayı, yüzde ve bağımsız gruplarda t testi, tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi
kullanılarak değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda servis sorumlu
hemşirelerinin bir yönetim eğitim programına
katılmadıkları (% 71.1); yönetim eğitimi
gereksinimlerini analiz etmek üzere
uygulanan servis sorumlu hemşiresi yeterlik
değerlendirme ölçeğinden ortalama 4.16±.44
puan aldıkları ve kendilerini çoğunlukla
yeterli değerlendirdikleri; en fazla çalışanlarını
motive etme yeterlik alanında eğitime
gereksinim duydukları, yeterlik düzeylerinin
kişisel durum değişkenlerine göre farklılık
gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Servis Sorumlu
Hemşiresi, Yönetsel Yeterlilik Düzeyi, Eğitim
Gereksinimi
ABSTRACT
Analysis of Managerial
Educational Requirements of Service Head
Nurses in Public Hospitals of Istanbul
The research was carried out
descriptively with the aim of defining
managerial educational requirements of
service head nurses employed in state and
university hospitals in Istanbul.
The scope of the research covered
all service head nurses (N= 360) in bedded
non-specialty treatment units of state and
university hospitals (12 hospitals) providing
general diagnostic, treatment and care
services in Istanbul.
Data were collected between
February and April 2004; used a form
including personal characteristics and
considerations about the manager education,
and service head nurse performance rating
scale, exploring mana-gerial sufficiency;
evaluated on computers using numbers,
percentagest-test in independent groups, oneway
variance analysis (ANOVA) and Tukey
test.
Most service head nurses had not
participated a managerial training program
(71.1 %) and mean score of the service head
nurse performance rating scale was 4.16±.44,
and the nurses considered themselves as
majority sufficient. As a result, service head
nurses were noted to believe that they were
least sufficient in motivating the personnel,
and sufficiency levels were seen to differ
according to personal variables.
Keywords: Nursing Management, Service
Head Nurse, Managerial Sufficiency Level,
Educational Needs

Tam metin:

PDF




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.