HEMŞİRELİKTE ATILGANLIK

Şengül Yaman Efe
2.679 1.936

Öz


ÖZET
İletişim becerileri, insan ile
ilgilenen mesleklerde başarı için en önemli
öğelerden biridir. Hemşirelik de kişilerarası
ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bu
meslekler arasındadır. Birçok hemşire kendi
gereksinimlerini ifade etmekte suçluluk
duymakta ve kendi gereksinimlerini
başkalarınınkinin önüne koymayı bencillik
olarak nitelendirmektedir. Her zaman
başkalarının isteklerini yerine getirme ve
kendi kararlarını verememe hemşirelerin
benlik saygısını azaltmaktadır. Bireylerin
kendine güveninde, dolayısıyla benlik
saygısında azalma, stresle baş etmede
yetersizlik ve bunun yarattığı
motivasyonsuzluk ve olumsuz duygular,
yorgunluk, uyku bozukluğu, gastrointestinal
sistem sorunları, sigara-alkol kullanımında
artma gibi sorunlara yol açmaktadır.
Atılgan davranış, insanın kendisini
ifade etmesini sağlar ve kendisini
geliştirmesi için cesaretlendirir. Atılganlık
teknikleri profesyonel üretkenliği ve sosyal
doyumu kolaylaştırmaktadır. Atılganlık
doğuştan varolan bir özellik değil, sonradan
kazanılan bir davranış biçimidir. Herhangi
bir beceri gibi atılganlık da öğrenilebilir ve
tekrarlarla günlük kullanıma aktarılabilir
bir beceridir.
Yapılan çalışmalar hemşirelerin
genellikle pasif davranış özellikleri
gösterdiklerini, ancak uygulanan “Atılganlık
Eğitimleri” ile hemşirelerin atılgan davranış
özellikleri kazanabileceklerini göstermektedir.
Atılganlık becerilerinin kullanımı,
hemşirelerin performanslarının gelişmesine,
kendilerini tanımasına, motivasyonlarının
artmasına ve hasta bakımının kalitesine
katkı sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Atılganlık,
hemşirelik
ABSTRACT
Assertiveness in Nursing
Communication abilities are most
necessary things of success in human
interested jobs. Nursing is also a job that
interpersonal relationships are being lived
intensively. Many nurses feel guilty when
they tell their necessities and if they receive
their necessities first they admit this as a
selfish. Always performing the others wishes
and can’t make own decisions, decreases
nurses self-esteems. In self-confidence of
individuals, also decreasing in self-esteem
forming problems as; not to cope with stress
and motivation deficiency and negative
feelings created by this, wearinens, sleeping
problems, gastrointestinal problems,
increasing of using cigarette-alcohol.
Assertive behavior provides to
person explaning oneself and it gives
courage for growing up. Asseretiveness
techniques make easy professional
productivity and social satisfaction.
Assertiveness is not a peculiarity from birth
but it is also a behavior disorder learning
then. Assertiveness is also can be learn as
every talent and it can be translate to daily
using by repeats.
Studies show that; nurses generally
show passive behaviors, but with given
“Assertiveness Trainings” they can get
assertive behaviors. Using assertiveness
talents assists; developing of nurses
performances, recognize themselves,
increasing motivations of them and
increasing in patient care quality
Keywords: Assertiveness, nursing

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.