ANKARA İLİNDEKİ HASTANELERİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ ORTAMINDAKİ STRES ETKENLERİ VE KULLANDIKLARI BAŞETME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

Gülten Özaltın, Sevgi Nehir
2.701 1.182

Öz


ÖZET
Araştırma, Ankara ilindeki
hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde
çalışan hemşirelerin iş ortamındaki stres
etkenlerinin ve kullandıkları başa çıkma
yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırma sonucunda hemşirelerin
çoğunluğunun 20-30 yaş grubunda, bekar,
lisans ve lisans üstü mezunu olduğu,
aldıkları ücreti yaptıkları işe göre yetersiz
buldukları belirlenmiştir. Araştırma
sonucunda Hemşirelerin en fazla iş yükü ve
kritik hasta bakımıyla ilgili iş stresinden
etkilendikleri; sigorta hastanesinde çalışan,
31 yaş ve üstünde, evli, sağlık meslek lisesi
mezunu, yoğun bakım ünitesinde istemeyerek
çalışmaya başlayan, oryantasyon
programına ve hizmet içi eğitime
katılmayan, sağlık ekibinin diğer
üyelerinden yetersiz destek alan
hemşirelerin iş stresi etkenlerinden daha
fazla etkilendikler belirlenmiştir. Ayrıca, iş
stresiyle başetmede en fazla sosyal destek
aramayı kullandıkları belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen
bulgular doğrultusunda; yoğun bakım
ünitesinde çalışan hemşirelerin ruh
sağlığının geliştirilmesi için iş ortamıyla
ilgili yönetimsel düzenlemelerin yapılması ve
konsültasyon liyezon psikiyatrisi bölümü ile
işbirliği yapılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım
ünitesi, iş stresi, başetme, hemşirelik.
ABSTRACT
The Determination of Work
Related Stress Factors and Ways of Coping
Methods of Nurses Working in the
Intensive Care Units of Ankara Hospitals
This investigation was carried out
descriptively to determine the work related
stress factors and the ways coping with them
by nurses who work in the intensive care
units of Ankara hospitals.
It was determined that the majority
of the nurses were between 20-30 years old,
single, with bachelor’s degrees or higher,
and found their pay inadequate for their
work. Nurses were mostly affected from
work because at worker load and criticial
patient care. Nurses who were working at
insurance hospital, were over 31 years old,
married, vocational high school degree
holders, had started to work at intensive
care units unwillingly, had not participated
an orientation program and in-service
training, got inadequate support from rest of
the health team members.it was determined
that their were affected more from work
related stress factors (p<0.05 and p<0.01).
In addition, it was determined that the
searching social support was used mostly to
cope work related stress by nurses working
in the intensive care units.
In the light of the findings, it was
suggested that to improve mental health of
nurses working in the intensive care units
administrative arrangements relevant to
work environment and cooperation with
consultation liaison psychiatry department
should be made
Keywords: Intensive care unit,
work-related stress, coping, nursing

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.