DOĞUM YAPAN HASTALARIN ALDIKLARI BAKIMI HASTA HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ

Kerime Derya Taşcı
2.274 927

Öz


ÖZET
Bu çalışma, vajinal doğum yapan
kadınların doğumda hemşirelerin
yaklaşımlarını hasta hakları açısından
değerlendirerek memnuniyetlerini
belirlemek amacıyla planlanmıştır.
Tanımlayıcı tipte yürütülen çalışmanın
evrenini, Ekim 2005-Ocak 2006 tarihleri
arasında Denizli Devlet Hastanesi’nde
vajinal doğum yapan 460 kadın oluşturmuş,
çalışmaya katılmayı kabul eden 320 anne
çalışmanın örneklemine alınmıştır.
Araştırmanın verileri sosyo-demografik veri
formu ve “Hasta Haklarını Değerlendirme
Anketi” ile toplanmış; yüzdelik
hesaplamaları, t testi ve Oneway ANOWA
testleri ile istatistiksel analizler yapılmıştır.
Annelerin %43.1’i 20-24 yaş
gurubunda, %51.5’i ilköğretim mezunu ve
%60.9’u ev hanımıdır. Annelerin
%41.9’unun ilk gebeliğidir,%50.9’u tekrar
aynı hastanede doğum yapmayı isteyeceğini
belirtmiş ve %49.4’ü doğumdaki ebelerinin
yaklaşımlarının kötü olduğunu ifade
etmiştir. Annelerin %76.6’sı daha önce
hasta hakları ifadesini duymadığını,
%70.3’ü bir sorun yaşarsa şikayet
etmeyeceğini, %29.4’ü şikayet etmeme
nedeni olarak bir şeyin değişmeyeceğini
belirtmiştir.
Annelerin çalışma durumu, doğum
sırasında ebelerin yaklaşımlarının nasıl
olduğu ve bir sorun yaşadığında şikayet
etme durumu ile hasta haklarına yönelik
değerlendirmeleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark vardır (p<0.05).
Anahtar kelimeler: Doğum, hasta
hakkı, değerlendirme.
ABSTRACT
Evaluation of Patients to Received
Care after Birth from the Aspect of Patient
Rights
This study was planned for the
purpose of determining the level of
satisfaction of women who have had vaginal
childbirth by evaluating the nursing
approaches from the aspect of patient rights.
This descriptive type study was conducted
between October 2005 and January 2006 at
Denizli State Hospital with a sample of 320
mothers who agreed to participate in the
study from the 460 women who had
delivered vaginally during this time.
Research data were collected on a
sociodemographic data form and
"Evaluation of Patient Rights Survey," and
analysis was conducted using percentage
calculation, t test, and ANOVA test.
The data showed that 43.1% of the
women were in the 20-24 year old age
group, 51.5% were primary school
graduates, 60.9% were housewives, 41.9%
had been pregnant for the first time, 50.9%
stated that they would choose to have
childbirth at the same hospital again, and
49.4% stated that the approaches of the
midwives during delivery were bad. It was
also determined that 76.6% of the mothers
had not previously heard about patient
rights, 70.3% that they would not complain
if they experienced a problem, and the
reason for not complaining for 29.4% was
that it would not change anything.
There was a statistically significant
difference between mothers' employment
status, the evaluation of the midwives'
approach during delivery and whether or
not they would complain if they experienced
a problem with their evaluation of patient
rights (p<0.05).
Keywords: Childbirth, patient
rights, evaluation.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.