ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİ İŞLEMİNDE DİNLETİLEN MÜZİĞİN HASTALARIN BAZI DEĞERLERİNE, MEMNUNİYETİNE VE İŞLEMİN BAŞARISINA ETKİSİ

Özlem Uçan, Nimet Ovayolu
1.919 659

Öz


ÖZET
Bu çalışma, endoskopi işleminde
dinletilen müziğin hastaların bazı
değerlerine, memnuniyetine ve işlemin
başarısına olan etkisini değerlendirmek
amacıyla yapılmıştır. Şubat 2005–Nisan
2005 tarihleri arasında Endoskopi Ünitesine
başvuran 100 deney, 100 kontrol olmak
üzere toplam 200 hasta örnekleme
alınmıştır. Veriler, sosyo–demografik
değişkenler ve işlemle ilgili sorulara yönelik
anket formu ile toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde Ki–kare, iki ortalama
arasındaki farkın önemlilik testii
kullanılmıştır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara
göre, işlem öncesi ve sırasında deney
grubundaki hastalara dinletilen müziğin
nabız, kan basıncı ve oksijen saturasyonuna
etki etmediği saptanmıştır (p>0.05). Ancak,
deney grubundaki hastalarda; müziğin,
hasta memnuniyetini içeren tüm
parametrelere istatistiksel olarak oldukça
anlamlı bir etki ettiği saptanmıştır (p<0.05).
Anahtar Kelimeler: Üst
gastrointestinal sistem endoskopisi, müzik,
bazı değerler, hasta memnuniyeti, işlem
başarısı.
ABSTRACT
The Effect of the Music that
Patients Listen During the Endoscopy of
the Upper Gastrointestinal System, Some
Values of the Patient’s, Patient’s
Satisfaction and Success of the Procedure
The purpose of this study was to
determine the effect of listening to music on
some values of the patients, satisfaction and
success of the procedure of patients
undergoing an upper gastrointestinal
endoscopy. The sample was comprised of
100 experimental, 100 controll that have
applied 200 patients to the Endoscopy unit
between February–April 2005. Data were
collected through questionnaire including
items related to the demographic
characteristics and about procedure. Data
were analyzed using frequency technique in
SPSS program. Chi–square, independent
samples T test were used in the analysis
According to the results of the
study, it was determined that the music had
no effect on pulse, blood pressure, oxygen
saturation values of the patients in the
experimental group. But it had statistically
meaningful effects to all parameters which
include patient’s satisfaction in the
experimental group (p<0.05).
Keywords: Upper gastrointestinal
system endoscopy, music, some values,
patient satisfaction, success of the
procedure.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.