EBE/HEMŞİRELERE VERİLEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİMİNİN RUHSAL HASTALIKLARA YAKLAŞIMLARINA İLETİŞİM BECERİLERİNE VE İŞ DOYUMLARINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Olcay Çam, İlknur Pektaş, Ayşegül Bilge
2.309 1.119

Öz


ÖZET
Araştırma, ebe/hemşirelere verilen
ruh sağlığı ve hastalıkları eğitiminin, ruhsal
hastalıklara yaklaşımlarına, iletişim
becerilerine ve iş doyumlarına etkilerini
saptamak amacıyla tek grup öntest-sontest
deneme öncesi modeli olarak planlanmıştır.
Araştırmanın evrenini, birinci basamakta
çalışan 213 ebe/hemşire, örneklemini ise ruh
sağlığı eğitimine gönüllü olan 30 kişi
oluşturmuştur. Veriler, Ebe/Hemşirelerin
Sosyo-Demografik Veri Formu, Ruh Sağlığı-
Hastalıkları’na Yönelik Tutum Anketi,
İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği,
Hemşirelik İş Doyumu Ölçeği ile
toplanmıştır.
Araştırma grubunun ruh sağlığı
eğitimi öncesi ruh hastalıklarını tanılama
toplam puan ortalaması 9.6±3.6, eğitim
sonrası 12.9±3.8 olup, aralarındaki fark ise
anlamlı bulunmuştur. Araştırmaya katılan
grubun eğitim öncesi iletişim becerileri
toplam puan ortalamasının 82±7.8, eğitim
sonrası 85.3±5.9 olduğu saptanmış olup, iki
ortalama arasındaki fark anlamlılık
göstermektedir. Araştırma grubunun ruh
sağlığı eğitim öncesi genel iş doyumu puan
ortalaması 83.5±20.7, eğitim sonrası
77.7±21.5’tir.
Sonuç olarak, ebe/hemşirelerin
eğitim sonrası bilgi puan ortalamaları ile
olumlu yaklaşımlarının arttığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ebe/hemşire,
ruh sağlığı eğitimi, ruhsal hastalıklara
yaklaşım, iletişim, iş doyumu.
ABSTRACT
Research of Effectiveness of Their
Approach to Mental Illness and Their
Communication Skills, Their Job
Satisfaction of Mental Health-Illness
Education Introduced to Nurses/Midwives
This study was planned that the
model of mono grup pretest-posttest
experiment former to determine effective of
their approach to mental illness and their
communication skills, their job satisfaction
of mental health-illness education
introduced to nurses/midwives.
The total number of nurses/
midwives working in the Primary Health
Care Centers is 213. The sample of study
was included 30 persons voluntary to
education. Data was collected with Socia-
Demographic Data Form of Nurses/
midwives, Form of Attitude towards the
Mental Health-Mentally Ill, Evaluation of
Communication Skills Scale and Nursing
Job Satisfaction Scale.
According to the results, mean prepost
education the assessment of mental
illnesses scores of this research group were
9.6±3.6, 12.9±3.8 points, respectively.
Averages pre-post education communication
skills scores of this group were determined
82±7.8, 85.3±5.9 points, respectively. Mean
pre-post mental health education the general
job satisfaction scores of research group
83.5±20.7, 77.7±21.5 points.
Consequently, nurses/midwives of
averages of the knowledge point of post
education and positive approach were
increased.
Keywords: Nurse/midwife, mental
health education, approach to mental
illness, communication, job satisfaction.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.