HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENEL SAĞLIK DURUMLARI VE BUNU ETKİLEYEN BAZI ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

Candan Öztürk, Betül Aktaş
2.862 890

Öz


ÖZET
Bu çalışma Dokuz Eylül Üniver-sitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin genel sağlık durumlarını saptamak ve bazı sosyode-mografik özellik-lerinin genel sağlık durumlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
2003-2004 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğrenim gören 227 öğrenci örnekleme alınmıştır. Araştırmada tanıtıcı bilgi formu ve David Goldberg tarafından geliştirilen Genel Sağlık Anketi-12 (GSA-12) kullanılmıştır.
Öğrencilerin GSA puan ortalaması 3.00 olarak saptanmıştır. Birinci sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerinin GSA puan ortalamaları, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin GSA puan ortalamasından daha yüksek olup, aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin GSA puan ortalaması, yüksek kabul edilen sınırlar içinde bulunmuştur (X = 4.00).
Araştırmadan elde edilen veriler ışığında, ruhsal hastalıklara yönelik taramaların yapılması, birinci sınıf öğrencilerine okula uyum, dördüncü sınıf öğrencilerine mezuniyete hazırlığa yönelik adaptasyon programlarının yapılması, öğrencilerin yaşamında genel sağlık durumlarını olumsuz etkileyen faktörlerin saptanmasına yönelik çalışmaların yapıl-ması önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencileri, ruhsal sağlık, genel sağlık, kişisel özellikler.
ABSTRACT
The Investıgatıon of the Nursıng Students’ State of Health and Some of the Features Affectıng It
The study performed to determine general state of heath of nursing students in the Dokuz Eylül University and how some of the social demographicfeatures affect their general state of health.
The investigation performed on 227 students of the Dokuz Eylül University, nursing students in education term of 2003-2004. It was used presenter information questionnaire and General Health Quest-ionnaire (GHQ-12) improved by David Goldberg.
The investigation outcome showed that GHQ mean point of students is X= 3.00. The class 1st and class 4 th students’ GHQ mean points are higher than class 3 rd and class 4th students’ and that is significant as statistical. The GHQ mean point of the class 4th students was found on level which is accepted high (x = 4.00).
By the findings acquired from the investigation, some studies advised to be performed are making surveillance about psychological illnesses, doing some adapta-tion programmes about harmony with school of the first class students and preparing to graduation of the last class students, determining some factors which have negative effect on general health state of students.
Keywords: Nursing students, mental health, general health, personal features

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.