ÇOCUK KLİNİKLERİNDEKİ REFAKATÇİLERİN HASTANEDE YAŞADIKLARI SORUNLAR, BEKLENTİLERİ VE PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ

Duygu Arıkan, Fatma Güdücü Tüfekci, Ayhan Taştekin
3.184 1.060

Öz


ÖZET
Araştırma çocuk kliniklerindeki refakatçilerin hastanede yaşadıkları sorun-ları, beklentileri ve problem çözme düzeyleri ile ilişkisini değerlendirmek, sosyo-demografik özelliklerle karşılaştırmak amacıyla, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinin bütün bölümlerinde Şubat-Mayıs 2004 tarihleri arasında basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 269 refakatçi üzerinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler, bir soru formu ve Problem Çözme Envanteri ile elde edilmiş, yüzdelik, varyans (ANOVA), Kruskal-Wallis varyans analizi, Mann- Whitney U testi, t testi ve ileri istatistiksel analiz yöntemi (Bonferroni) ile değer-lendirilmiştir.
Refakatçilerin % 27.1’inin hiçbir sorunu olmadığı bulunmuştur. Diğer yandan %24.9’unun temizlik, %19.3’ünün dinlenme, % 5.9’unun ibadetle ilgili sorunları olduğu belirlenmiştir. Çalışma kapsamına alınan refakatçilerin güleryüz, hoşgörü (% 31.2), dinlenme odasının temizliği ve düzenlenmesi gibi bazı beklentileri olduğu belirlenmiştir. Çocuk kliniklerinde çocuklara refakat ettikleri için yetişkinlere yönelik özel düzenlemelerin ve girişimlerin yapılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk kliniği, refakatçi, sorun, beklenti, problem çözme düzeyi
ABSTRACT
Problems and Expectations of Hospital Attendants and Relationship with Their Problem Solving Levels of in Pediatry Clinics
The study was carried out as descriptively, on total 269 hospital attendants, who selected by simple random sampling method, to evaluate the problems, expectations in hospital and problem solving level of hospital attendants and to compare their socio-demoghraphic characteristics in all departments of Pediatry Clinics, Atatürk University Yakutiye Research Hospital between dates February-May 2004.
The data were collected using by a questionnary and problem solving envan-tory, and evaluated by using SPSS 10.0 program for, percentage, ANOVA, Kruskal-Wallis variance analysis, t test, Mann- Whitney U test and advanced statistical methods((Bonferroni).
It was found that 27.1 % of attendants hadn’t any problems. On the other hand some of them had some problems related to cleanliness (24.9 %), rest (19.3 %) and worship (5.9 %). It was determined that the attendants had some expectations like smiling face, tolerance (31.2 %) and cleaning and arrangement of the rest room. It is suggested that specific applications should be established for adults in pediatry clinics, because they attend with children.
Keywords: Pediatry clinic, attendant, problem, expectation, problem solving level

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.