AĞRILI İŞLEMLER SIRASINDA EBEVEYNLERİN BULUNMASININ VE BAZI FAKTÖRLERİN ÇOCUKLARIN AĞRI TOLERANSINA ETKİSİ

Fatma Güdücü Tüfekci, Behice Erci
3.445 2.787

Öz


ÖZET
Bu araştırma; çocuklarda ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin çocuklarının yanında bulunma durumunun ve bazı faktörlerin çocukların ağrı toleransına etkisini değerlendirmek amacıyla tanımla-yıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın örneklem grubu 141 çocuğu kapsamıştır. Evrenin tümü örneklem grubu olarak alındığı için herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmamıştır. Çocukların çoğunluğunu erkek ve 6-11 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur.
Araştırmanın verileri Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Araştırma Hastanesi, Büyük Çocuk, Çocuk İntaniye ve Çocuk Cerrahi kliniklerinde 1 Haziran- 31 Aralık 2004 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde; çocukların görüşlerini içeren formlar, gözlem formu ve ağrıyı değerlendirmek için yüz ifadelerini derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ki-kare, t-testi, varyans ve Kruskall Wallis varyans analizi uygulanmıştır.
Araştırma kapsamına alınan çocukların cinsiyetinin ve yaşının ağrı toleransında etkili olduğu, kızların erkeklere göre, 6-11 yaş grubunun 12-14 yaş grubuna göre daha düşük ağrı toleransına sahip oldukları, çocukların cinsiyet (p<0.05) ve yaşlarına (p<0.001) göre ağrı tolerans-larının istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur. Uygulanan ağrılı işlemin tipi (p>0.05), ebeveynlerin ağrılı işlem sırasında çocuklarının yanında bulunma durumu (p>0.05), ebeveynlerin ağrılı işlem sırasında çocuklarını destekleme şeklinin (p>0.05) çocukların ağrı toleransını etkilemediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: ağrılı işlem, ağrı toleransı, çocuk, ebeveyn bulunma, etkileyen faktörler
ABSTRACT
The Effect of Parents’ Presence and Some Factors on Children’s pain Tolerance During Painful Procedures
The study was carried out descriptively with the aim of evaluating the effect of their parents’ presence during painful procedures and other factors in children
The study’s sampling group consisted of 141 children. As the whole study contex was taken as sampling group, no sampling method was used. Most of the children were male and 6-11 age group.
The data were collected from pediatry clinics of Atatürk University, Yakutiye Research Hospital By Child, Child İnfectious Disease and Pediatric Surgery Clinic between the dates June-December 2004. In the obtain of the data, forms inculiding the views of children, observation form and The faces Pain Rating Scale were used to evaluating pain. In evaluation of data, percentage distributions, chi-square, t-test, variance and cruscall wallis variance analysis were applied.
It was found out that sex and age of children included in the study content became effective on pain tolerance, girls have more less pain tolerance than boys, 6-11 age group children have more less pain tolerance than 12-14 age group, and children’s pain tolerance was statically significant related to sex (p<0.05) and age (p<0.001) of children. But children’s pain tolerance was statically insignificant related to type of painful procedures performed (p>0.05) and the situation of parents’ presence with their children during painful procedures (p>0.05), type of giving support of the parents to their children (p>0.05).
Keywords: painful procedure, pain tolerance, child, parent presence, effected factors

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.