KADIN DOĞUM SERVİSLERİNDE YATAN HASTALARIN ERKEK HEMŞİRELER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Kerime Derya Taşçı
5.084 1.851

Öz


ÖZET
Bu çalışma,2004–2005 öğretim yılında üniversitemizde yürütülmekte olan Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersinin uygulamasında iki erkek hemşire öğrencinin klinik uygulamada bulunuyor olmasından yola çıkılarak, kadın doğum servislerinde çeşitli nedenlerle yatmakta olan hastaların erkek hemşireler hakkında düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımla-yıcı bir çalışma olarak yürütülmüştür.
Araştırma grubunu, Kasım-Aralık 2004 ayları arasında Denizli Devlet Hastanesi ve Denizli SSK Bölge Hastanesi’nin Kadın Doğum servislerinde yatmakta olan 295 kadın hasta oluşturmuş ve olasılıksız örneklem tekniği ile araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin değerlen-dirmesinde; ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik hesaplamaları ve Ki-kare önemlilik testleri kullanılmıştır.
Hastaların, yaş gurubu, eğitim ve tedavi gördükleri birim ile “erkek hemşire”lere yönelik sorulara verdikleri yanıtlar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur(p<0.05).
Kadın doğum servislerinde yatmakta olan hastaların erkek hemşirelerden bakım almaktan rahatsızlık duyacakları, hemşireliği kadın mesleği olarak gördükleri ve erkek hemşirelerin kadın doğum servisleri dışında erkek hastaların çok olduğu servislerde görev almalarının daha iyi olacağını düşündükleri saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: erkek hemşire, kadın hasta, kadın doğum servisleri.
ABSTRACT
Inpatients on Obstetrics and Gynecology Services Opinions about Male Nurses
This study was conducted as a descriptive study for the purpose of determining what inpatients with differing diagnoses on obstetrics and gynecology services think about male nurses because of the 2 male nurses in our nursing program who would be in the Obstetrics and Gynecology Nursing class and clinical practice during the 2004-2005 school year.
The research population included 295 female patients admitted to the obstetrics and gynecology services of Denizli Government and Denizli Insurance Hospitals during the months of November and December 2005, and an improbable sampling technique was used to select the research sample. Mean, standard deviation, number, percentage and Chi square test of significance were used in data evaluation.
There was a significant difference in the responses of the patients to questions about "male nurses" according to their age group, education and unit where they were admitted (p<0.05).
Patients admitted to obstetrics and gynecology services would feel uncomfortable receiving care from a male nurse, see nursing as a female profession, and think that male nurses should work on units that have mostly male patients and not on obstetrics and gynecology services.
Key words: male nurse, female patient, obstetrics and gynecology service

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.