KALİTE BELGESİ ALAN HASTANELERDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞİME KARŞI TUTUMUN İNCELENMESİ

Şeyda Seren, Ülkü Baykal
4.230 1.858

Öz


ÖZET
Araştırma, hastanelerde örgüt kültürünü belirleyerek, sağlık ekibi üyeleri-nin değişime karşı tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evrenini, İstanbul İli sınırları içinde akreditasyon ve/veya ISO belgesi alan beş özel hastane ve beş kamu hastanesinde görev yapan tüm hekim ve hemşireler (S=3067) oluşturmuştur. Yapılan örneklem hesabı doğrultusunda 570 kişi örnekleme alınmıştır. Veri toplama araçları, bilgi formu, kültür ölçeği ve değişime karşı tutum ölçeği (DKTÖ)’dir. Veriler, bilgisayar ortamında sayı, yüzde, Cronbach alfa katsayısı, ki-kare testi, bağımlı gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Özel hastanelerde en fazla işbirliği kültürünün, kamu hastanelerinde ise en fazla güç kültürünün egemen olduğu belirlen-miştir. Çalışanların DKTÖ puan ortalaması X= 64.13±13.12 olarak saptanmıştır. DKTÖ en düşük puan ortalaması kamu hastanelerinde olduğu, tepe yöneticilerini otokratik olarak algılayan ve kalite çalışmalarında rol almak istemeyen çalışan-ların düşük puan aldıkları saptanmıştır. Ayrıca çalışanların DKTÖ puanları örgüt kültürüyle karşılaştırıldığında, en düşük puan ortalamasının güç kültüründe olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hastane, Hemşirelik, Örgüt Kültürü, Değişim, Değişime Karşı Tutum.
ABSTRACT
The Examination of Organizatio-nal Culture and Attitude Agains Change in Hospitals that Have Received a Quality Certificate
The present study was carried out descriptively in order to reveal the relationships between organizational cultu-res and attitudes of healthcare personnel against change by defining the organ-izational culture in hospitals that have received a quality certificate.
The scope of the research covered all physicians and nurses (N=3067) employed at five private hospitals that have received accreditation and/or the ISO certificate, and five public hospitals, all of which were located within Istanbul city limits. A total of 570 individuals were included in the sample, in accordance with the sampling calculation performed.Data gathering tools are information form, culture scale and attitude against change scale (AACS). Data were evaluated by using numbers, percentages, Cronbach alpha coefficient, chi-square test, and by t-test for dependent groups, one-way variance analysis (ANOVA) and Tukey test.
It was seen that collaboration culture was the most evident culture in private hospitals, while in public hospitals the most dominant culture was power cu-lture. AACS score average was calculated as X= 64.13±13.12. The least score averages for AACS were found in those employed in public healt hospitals, in those who perceived top executives as autocrats, and in those who were unwilling to participate in quality studies. Besides, when employees’ AACS score averages were compared to their scores of organization culture, power culture was observed to be the least.
Keywords: Organizational Culture,Hospital, Nursing, Change, Attitude Against Change.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.