DİABETES MELLİTUS’LU HASTALARIN KAN ŞEKERİ KONTROLÜ VE İNSÜLİN KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

Özlem Uçan, Nimet Ovayolu, Seda Torun
2.448 1.122.302

Öz


ÖZET
Diabetes Mellitus, yüksek morbidite ve mortalite hızı, tedavi harcamaları ve iş gücü kaybı nedeni ile hem hastaya hem de topluma büyük yük getirmektedir. Bu nedenle, diyabetli hastalara kendi hastalıklarını kontrol etme becerilerinin kazandırılması, diyabetle uyum içinde olması, bireysel gereksinimlerine uygun ve sürekli bir eğitimin sağlanması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bu araştırma diabetes mellitus’lu hastaların kan şekeri kontrolü ve insülin kullanımına yönelik bilgilerinin belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 1 Temmuz – 1 Kasım 2004 tarihleri arasında dahiliye kliniğine yatan tüm diabetes mellitus’lu hastalar, örneklemini ise araştırma kriterlerine uyan 90 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırıcılar tarafından, konu ile ilgili literatür taranarak oluşturulan anket formundan yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ise SPSS 10.0 programı kullanılarak, istatistiksel analizlerde yüzdelik ve ortalama kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda hastaların %75.6’sının (n=68) diyabeti doğru bir şekilde tanımlayamadığı, %61.1’inin (n=55) insülinin bağımlılık yaptığını düşündüğü, %70.0’ının (n=63) insülinin uygulama tekniğini, %48.9’unun (n=44) da insülinin saklama koşulunu bilmediği belirlenmiştir .Bu sonuçlar doğrultusunda, diyabetli hastalara sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, özellikle yeni tedaviye başlayanlara ilaç, insülin kullanımı ve kan şekeri kontrolü konusunda kapsamlı bilgi verilmesi ve uygulamaların aralıklı olarak kontrol edilmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Diabetes Mellitus, kan şekeri kontrolü, insülin kullanımı, bilgi düzeyi.
ABSTRACT
Determination of The Blood Glucose Control and Insulin Using Knowledge of The Patients with Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus bring big load to the both patient and society because of the, high morbidity and mortality speed, treatment spend and lose of work power. For this reason to earn control of the their disease skills to the patients with diabetes, to be in adaptation with diabetes, providing continue training that is suitable their personal requirement are very important. In this direction this study has done as descriptive to determine blood glucose control and insulin using knowledge of the patient with diabetes. Patients with diabetes mellitus who were studying internal medicine clinic between 1 july – 1 November 2004 dates were conducted the universe of the study, 90 patients constituted the sample these were suitable to the study criteria. Scollecting of the data questionnaire form was used that formed by researches after literatüre scanning that is related with subject. Values of the collected data, SPSS programme was used, frequency and awarege were used statistical analyze.
Result of the study, 75.6% (n=68) of the patient couldn’t descript the diabetes correct, 61.1% (n=55) of the patient thought ınsulin caused to abuse, 70.0% (n=63) of the patient didn’t know the practicing technique, 48.9% (n=44) of the patients don’t know the hiding condition of the insulin were founded.
In the direction of these result, dizayning of the continue training programme to the patient with diabetes, to give comprahensive knowledge about drug, insulin and blood glucose control especially patient who start treatment new and control of the practices periodically can be suggested.
Keywords: Diabetes Mellitus, blood glucose control, ınsulin use, knowledge level.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.