KADINLARIN OSTEOPOROZA İLİŞKİN BİLGİ, İNANÇ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

Selda Seçginli
2.510 598

Öz


ÖZET
Osteoporoz sıklıkla ileri yaş kadınlarda görülen önemli bir sağlık problemidir. Osteoporozun erken dönemde tanılanmasında, risk faktörlerini bimek ve osteoporozu önleme konusunda yeterli bilgiye sahip olmak önemlidir. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın amacı bir grup kadında osteoporoz risklerini, bilgilerini, sağlık inançlarını belirlemek ve osteoporoz bilgisini etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışma bir sağlık ocağına hizmet almak için gelen 310 kadın ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, sosyo-demografik ve osteoporoza ilişkin özelliklerin sorgulandığı anket formu kullanılmıştır. Örneklem grubunun yaş ortalaması 36.50+12.05 olup, sadece % 38’i osteoporoza ilişkin bilgi aldığını belirtmiştir. Genç ve eğitimli kadınların daha fazla osteoporoz bilgisi alma eğiliminde olduğu bulunmuştur. Pek çok kadının (% 62) günlük kalsiyum alma miktarının düşük olduğu ve egzersiz yapmadığı (% 70) belirlenmiştir. Kadınların sadece %40’ı kendinde osteoporoz gelişebileceğini düşünür iken, grubun yarıdan fazlası osteoporoza ilişkin ifadelere “kararsız” cevabını vermiştir. Osteoporoz insidansının azaltılmasında kadınlarda osteoporoz farkındalığının eğitim yolu ile arttırılması ve özellikle ileri yaş ve düşük eğitimli kadınlara yönelik sağlık eğitim programlarının planlanması önemlidir.
Anahtar kelimeler: Bilgi, osteoporoz, risk faktörleri, sağlık inançları
ABSTRACT
Examining The Knowledge, Beliefs and Risk Factors of Osteoporosis among Women
Osteoporosis is a major health problem that is particulary prevalent among older women. In early diagnosis of osteoporosis, it is important to know the risk factors and to gain adequate knowledge for the prevention of osteoporosis. The purpose of this descriptive study is to assess the risk factors, knowledge and health beliefs toward osteoporosis and to examine the related factors with hearing/reading about osteoporosis in a sample of women. The study was carried out with 310 women who were recruited from a health center. A questionnaire which includes the variables related with socio-demographic characteristics and osteoporosis was used for data collection. The mean age of the sample was 36.50+12.05, and only 38% of the sample had heard/read of osteoporosis. Women who were younger and better educated were more likely to have heard/read of osteoporosis. Most women (62%) identified low calcium intake, and 70% identified lack of exercise. Only fourty percent of women were concerned about developing osteoporosis and more than half of the women perceived as “neutral” related with the osteoporosis health beliefs items. For decreasing the incidence of osteoporosis, it is essential in efforts to increase the awareness of osteoporosis. Health education programs should be targeted women especially who are older and have less formal education.
Keywords: Knowledge, osteoporosis, risk factors, health beliefs

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.