HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Özgür Metin, Fadime Gök Özer
4.250 3.731

Öz


ÖZET
Bu çalışma, Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyinin saptanması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evreni, SSK Hastanesi’nde çalışan 87 hemşireden oluşmaktadır. Örneklem seçimine gidilmeden evren üzerinde (n=64) çalışılmıştır. Veriler demografik özellikleri içeren anket formu ve “Maslach Tükenmişlik ölçeği” kullanılarak, yüz-yüze görüşme yöntemi ile 8-19 Mart 2004 tarihleri arasında toplanmştır.
Hemşirelerin yaş ortalaması 32.45±6.46 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin %71.8’inin ön lisans mezunu, %76.6’sının evli, %85.9’unun çekirdek aileye sahip olup, evli olanların %71.9’unun çocuklarının olduğu belirlenmiştir.
Çekirdek ailede yaşayanlarda ve bir çocuğu olanlarda duyarsızlaşma puan ortalamasının, mesleği değiştirmek isteyenlerde ise duyarsızlaşma ve duygusal tükenmişlik puan ortalamasının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin çalışma yılları arttıkça duygusal tükenmişlik alanında azalma görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik, tükenmişlik, özel yaşam,iş yaşamı
ABSTRACT
Determination of the Level of Nursing Burnout
This research was designed as a descriptive study to determine the level of burnout of nurses who work at Denizli Insurance (SSK) Hospital. The research population was made up of the 87 nurses who work at the Denizli SSK Hospital. No sampling was used as the entire population was included (n=64).
Data were collected on a questionnaire that contained demographic characteristics and the “Maslach Burnout Scale” were used in face-to-face interviews for data collection between the dates of March 8-19, 2004.
The mean age of the nurses was 32.45±6.46. It was also determined that 71.8% of the nurses had associate degrees, 76.6% were married, 85.9% were in nuclear families, and 71.9% of the married nurses had children.
Those who lived in nuclear families and those with one child had higher desensitization mean scores, and those who wanted to change their profession had higher desensitization and emotional burnout mean scores. It was seen that as the number of years working in nursing increased there was a decrease in emotional burnout.
Keywords: Nursing, burnout, private life, professional life.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.