ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DEPRESYON DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Dilek Ergin, Nesrin Şen, Nurten Eryılmaz Eryılmaz, Saadet Pekuslu, Melek Kayacı
8.058 1.903

Öz


ÖZET
Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Manisa’da yaşayan ve engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Manisa İlindeki Etik ve Kanat Özel Eğitim Merkezleri ve Manisa Zihinsel/Yetersiz Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Vakfı’na kayıtlı zihinsel, fiziksel ve zihinsel+fiziksel engelli çocukların ebeveynleri (N=290) oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, araştırmanın yapıldığı tarihler (23.02.2004–25.03.2004) arasında, bu özel eğitim merkezlerine çocuklarını eğitim için getiren ve araştırmaya katılmayı kabul eden “basit rastgele örnekleme yöntemi” ile seçilen 100 ebeveyn oluşturmuştur .Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen sosyo-demografik veri formu ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanılarak yüz-yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler; ortalama, sayı ve yüzdelik dağılımları, Student-t ve Kruskal-Wallis testleri ile değerlendirilmiştir.
Araştırmaya alınan ebeveynlerin, %98’inin tek engelli çocuğu (%39’u zihinsel+fiziksel engelli) olduğu ve bu çocukların %49’unun 4 yıldan uzun süredir bir özel eğitim merkezine devam ettiği bulunmuştur. Engelli çocukların %64’ü erkek, %36’sı kız, yaş ortalamaları ise 9.6±5.3’tür. Ebeveynlerin, çocuklarının geleceğinden beklentileri sorgulandığında; %53’nün “Gelecekte iyi olacağını düşünüyorum”, %40’nın da “Allah’tan ümit kesilmez” yanıtlarını verdikleri belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, ebeveynlerin BDE toplam puan ortalaması (13.44±9.51) düşük düzeyde bulunmuştur. Çocuğun cinsiyeti, yaşı, eğitim aldığı süre gibi değişkenlerin, ebeveynlerin depresyon düzeyini etkilemediği saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Engelli çocuk, ebeveyn, depresyon düzeyi, Beck Depresyon Envanteri
ABSTRACT
Level of Depression of Parents with Handicapped Children and Determination of the Affeting Factors
Being descriptive type, this study has been conducted with the purpose of determining the depression levels of the parents living in Manisa with handicapped children. The population of the study involves the parents (N=290) of the mentally, physically and physically/mentally handicapped children educated in Ethic and Kanat Private Education Centers in Manisa, handicapped children registered in the Manisa Foundation of Education and Rehabilitation of Mentally Retarded children. The sample of the study consists of 100 parents chosen by “simple random sampling technique” among those parents who accepted to joing the research studies devised at these institutes of education for the training of these children. Research data were collected face-to-face interview method using the socio-demo-graphic data form developed by the researchers and Beck Depression Envantory (BDE). The output data, means, the number and pecentage distributions were evaluated by using Student-t and Krussal-Wallis tests.
It was found that of the parents included in the study, 98% had only handicapped child, 38% had mentally/physically handicapped children and that 49% of these children had been attending to a private education center for four years. Of the handicapped children, 64% was male and 36% was female, and the average of age was 9.6±5.3. When the parents were asked about their expectations for the future of their children, it was observed that 53% replied “I think that he/she will be better in the future”, and 40% said “Never be so pessimistic”.
As a result of the study, the average of total BDE points was found to be lower than expected (13.44±9.51). It was observed that such parameters as the gender, age, the length of the education period affected the parents’ level of depression.
Keywords: Handicapped children, parents, level of depression, Beck Depression Inventory

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.