ADET DÜZENSİZLİĞİ ŞİKAYETİ OLAN BEKAR ADÖLESANLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Funda Özdemir, Türkan Pasinlioğlu
2.829 937

Öz


ÖZET
Bu çalışma adet düzensizliği şikayeti olan bekar adölesanların bu konudaki düşüncelerini, korkularını belirlemek ve anksiyete düzeylerini incelemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tasarımda yapılmıştır.
Araştırma, Üniversite Hastanesi, Kadın Doğum Polikliniği’ne adet düzensizliği şikayeti ile başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 112 bekar adölesan üzerinde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu ile Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik oranlar, kruskal wallis, tek yönlü varyans, mann-whitney u ve bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.
Araştırma grubundaki adölesanların yaş ortalamasının 19.47±1.7, menarş yaşı ortalamasının 13.55±1.3 olduğu, siklus süresinin %49.6’sında 40 günden fazla olduğu, %51.8’inin adet düzensizliği şikayetinden dolayı daha önce doktora gittiği, %69.4’ünün adet düzensizliği ile ilgili hastalık korkusu yaşadığı belirlenmiştir. Adölesanların büyük bir çoğunluğunun genital muayene hakkında olumsuz duygu ve düşüncelere sahip oldukları görülmüştür.
Adölesanların menstrual özellikleri ile Durumluk Anksiyete Puan Ortalaması (DAPO) ve Sürekli Anksiyete Puan Ortalaması (SAPO) arasında anlamlı bir fark bulunmazken (P>0.05), menarş yaşı ile DAPO arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01).
Sonuç olarak adet düzensizliği şikayeti bulunan adölesanların buna bağlı olarak değişik korkular yaşadıkları ancak tıbbi yardım almayı ihmal ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca adet düzensizliğinin adölesanların anksiyete düzeylerini etkilediği bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Adölesan, anksiyete, menstrual düzensizlik
ABSTRACT
The Investigation of Anxiety Level of The Single Adolescents with Menstrual Irregulation
This study was carried out as correlational and descriptive with the aim of investigating anxiety levels and determining the fears and the thoughts of single adolescents, who have menstrual irregularity.
The research was carried on 112 single adolescents admitting to take part in the research and applying for menstrual irregularity complications to University Hospital, Obstetric and Gynaecology Policlinic. Personal information form and State-Trait Anxiety Inventory were used to collect data. Percentage rates, kruskal wallis, one way variance, mann-whitney u and t test in independent groups were used in the evaluation of the data.
Mean age of the adolescents in the research group was 19.47±1.7. It was determined that menarche mean age was 13.55±1.3, and menstruel period was more than 40 days in 49.6% of them, and 51.8% of the girls had gone to the doctors due to menstrual irregularity before, and 69.4% of the adolescent experienced fear of the disease about menstrual irregularity. It was found that a large number of adolescents had negative feelings and thoughts about genital examination.
While there was not statistically significant difference between State Anxiety score averages, Trait Anxiety score averages and menstrual features (P>0.05), there was statistically significant difference between menarche age and State Anxiety scores averages (p<0.01).
In conclusion, it was found that the adolescents having complaint about menstrual irregularity experienced varied fears due to this complaint but they neglected taking medical care. It was also determined that menstrual irregularity affected their anxiety levels.
Keywords: Adolescence, anxiety, menstrual irregularity

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.