KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARINDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kıymet Yeşilçiçek
2.518 894

Öz


ÖZET
Tanımlayıcı olan bu araştırma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin aile ve arkadaşlardan algıladıkları sosyal destek düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulunda okuyan 441 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 01-30 Kasım 2004 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada veriler, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve sosyal ilişkilerini belirleyen kişisel bilgi formu ve Procidona ve Heller’in Aile ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASD-AL/AR) ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Değerlendirmede, yüzdelik, t testi, korelasyon ve varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin aileden ve arkadaşlardan algıladıkları sosyal destek puan ortalamalarının 14.98±3.99 ve 14.95±4.08 olduğu (p<0.05), saptanmıştır. Aileden ve arkadaşlardan algılanan sosyal desteğin annenin eğitim düzeyi, arkadaş grubu, derslerde söz alma, kendi ve karşı cins ile arkadaşlık kurma duygularını ifade etmede güçlük çekme gibi değişkenlerden etkilendiği belirlenmiştir (p<0.05). Aileden algılanan sosyal destek ile arkadaşlardan algılanan sosyal destek arasında pozitif yönde bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir (p<0.001).
Anahtar kelimeler: Sosyal destek, gençlik, hemşirelik ve ebelik öğrencileri
ABSTRACT
The Study of the Social Support Levels of the Perserved from Their Families and Friends of the Student at School of Health in Karadeniz Technical University through Some Variables
This research being of descriptive was carried out with the purpose of study of the social support levels the perserved from their families and friends of the students at School of health in Karadeniz Technical University through some variables. The universe of the study is formed 441 students attending to the School of health in Karadeniz Technical University. The study planned was during the period 01-30 November 2004. Data were collected by using a questionnaire prepared by the researcher to determine the socio-demographic characteristics of the students and Procidona and Heller’s Perceived Social Support Received from Families and Friends (PSS-FA/FR) scale. Percentage, t Test, Correlation Analysis and Variance Analysis were used in evaluating the data. İt was determined that the average point for the Perceived Social Support that students received from families and friends was 14.98±3.99, 14.95±4.08, (p<0.05), and they impressed by variations such as educational level of the mother, friend groups, being active in the lessons, making friends with people from the fellow-man and with people from the opposite sex, having trouble in expressing their feeling (p<0.05). There was a positively relation between the perceived social support they received from their families and the perceived social support they received from their friends (p<0.001)
Key words: Social support, Young, Nursing and Widwife Students

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.