HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİ

Selma Dinç, Özlem Kaya, Zeynep Şimşek
4.064 1.481

Öz


ÖZET
Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin hemşirelik mesleği hakkındaki bilgi, düşünce ve beklentilerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneğini Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde 2004-2005 yılında okuyan toplam 116 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından araştırmanın amacına uygun bir anket formu geliştirilmiştir. Bulgular incelendiğinde, genel olarak öğrencilerin %42.3’ünün ilk tercihlerinin hemşirelik mesleği olduğu, ve yıllara göre bu oranın anlamlı olarak arttığı saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin %42.7’sinin hemşirelik eğitimine başladıklarında ilk düşünceleri olumludur. Meslekle ilgili bilgi ve uygulamalı derslerin sayısı arttıkça bu oran anlamlı olarak % 70.7’ye yükselmiştir (p<0.05). Öğrencilerin %50.9’u hemşirelerin iletişim becerilerinin yetersiz olmasının, %16.4’ü mezun olunan öğrenim düzeylerinin farklılığının, %32.7’si kadın mesleği olmasının, çalışma koşullarının olumsuzluğu ve görev, yetki ve sorumlulukların belirsiz olmasının hemşirelik imajını olumsuz yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Öğrencilerin hemşirelik eğitimden beklentilerine bakıldığında ise, öğrencilerin çoğunluğu (%71.5) hemşirelikle ilgili uygulamaların artmasına ve öğretme yöntemlerine yönelik öneriler getirmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Hemşirelik, meslek ter-cihi, hemşirelik eğitimi, imaj
ABSTRACT
Knowledge, Opinion and Expectations of Students in Harran Universıty School of Nursing
In this descriptive study, it was aimed to determine knowledge, opinion and expectation of students about nursing. The study included 116 nursing students registered in Harran University Nursing Department between 2004-2005 semesters. A questionnaire which was developed by the researchers was used to collect data. According to the findings of this research, it was found that 42.3% of students chosed the nursing as a first preference and increased this ratio by years significantly (p<0.05). 42.7% of students had positive opinion on nursing when started the nursing education. Increased the job knowledge and practices, positive opinion increased to 70.7% significantly (p<0.05). Students reported that image of nursing was affected negatively because of unsufficiant communication skills of nursing (50.9%), differences of educational level (16.4%), being women job (32.7%), negative working conditions, and undefined job descriptions and responsibility. In view of expectations of nursing education of students, the majority of them (71.5%) gave some advices such as teaching method, and number of practices related to nursing.
Key words: Nursing, job preference, nursing education, image.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.